Odwołanie od decyzji Wojewody Mazowieckiego nr WŚR.I.EM/6613/1/53/05

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze nie zgadza się z treścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na dostosowaniu Trasy Armii Krajowej do parametrów drogi ekspresowej S-8 na odcinku od Al. Prymasa Tysiąclecia w Warszawie do ul. Piłsudskiego w Markach. Zgodnie z art. 128 Kodeksu Postępowania Administracyjnego stowarzyszenie wnosi odwołanie od ww. decyzji i żąda jej uchylenia w całości.

Uzasadnienie

Niewystarczające zabezpieczenia przeciwhałasowe

1) Decyzja nie uwzględnia wniosku stowarzyszenia, że Trasa AK powinna być przykryta w całości tunelem - lekką konstrukcją akustyczną, mimo iż w uzasadnieniu podano, iż rzekomo wniosek ten został uwzględniony w punkcie III.2.2 i 3 decyzji. W szczególności w punkcie III.2.3 decyzji mowa jest o konieczności zastosowania ekranów akustycznych w formie „połowy tuneli”, podczas gdy wniosek stowarzyszenia dotyczył lekkiej konstrukcji akustycznej w formie pełnego tunelu. Decyzja wydana w obecnej formie uniemożliwia spełnienie postulatu stowarzyszenia bez wskazania przyczyny jego odrzucenia, a więc nie spełnia postanowień art. 56, ust. 8, Ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

Brak dróg rowerowych

2) Decyzja nie wskazuje, że w projekcie budowlanym należy uwzględnić przebieg drogi rowerowej wzdłuż Trasy AK na całej długości zgodnie z postanowieniami koncepcji ogólnomiejskiego systemu dróg rowerowych w Warszawie, przyjętej uchwałą Nr 127/CXLIV/97 Zarządu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 1997 r., oraz projektu nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Stołecznego Warszawy (wyłożonego do wglądu publicznego w marcu br.) - przewidujących drogę dla rowerów przy Trasie AK oraz na moście Grota-Roweckiego. Decyzja powinna uwzględnić ten postulat, gdyż drogi rowerowe mają znaczenie dla ograniczenia uciążliwości trasy dla terenów sąsiednich (art. 56, ust. 2. p. 2 POŚ) oraz dla zapobiegania i ograniczania wpływu przedsięwzięcia na środowisko (art. 56, ust. 4, p. 1 POŚ), gdyż wpływają na ograniczenie ruchu samochodowego, który jest główną przyczyną ww. uciążliwości i oddziaływań. Drogi rowerowe powinny być uwzględnione w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jako elementy do wpisania do projektu budowlanego. Zaprojektowanie dróg rowerowych ma te same podstawy prawne, które pozwoliły uwzględnić wniosek o wydzielenie pasów dla autobusów komunikacji miejskiej oraz o przesunięcie zatok i przystanków komunikacji miejskiej na etapie organizacji ruchu.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że nieuwzględnienie dróg rowerowych w projekcie budowlanym, będzie skutkowało koniecznością demontażu lub przebudowy części wybudowanej trasy już po jej modernizacji w celu budowy drogi rowerowej (o ile dobudowa drogi rowerowej będzie w ogóle możliwa). Zintegrowanie projektu drogi rowerowej z projektem trasy i jej jednoczesne wybudowanie znacznie obniży koszty realizacji obydwu inwestycji oddzielnie. Przypominamy, że organ administracji publicznej zgodnie z art. 7 Kodeksu Postępowania Administracyjnego obowiązany jest działać mając na względzie interes społeczny. W tym przypadku nie ulega wątpliwości, że zaprojektowanie dróg bez równoczesnego zaprojektowania drogi rowerowej będzie naruszać interes społeczny.

Brak danych o przepustowości łącznic

3) Zwracamy uwagę, że wydający decyzję nie przychylił się, a także nie odniósł do postulatu stowarzyszenia dotyczącego konieczności uzupełnienia zarówno charakterystyki przedsięwzięcia jak i raportu OOŚ o dane dotyczące przepustowości łącznic drogowych trasy AK (liczby pasów ruchu) z innymi ulicami, zwłaszcza w węzłach Marymoncka, Toruńska, Wisłostrada, Marywilska. Zdaniem stowarzyszenia dane dotyczące przepustowości łącznic (liczby pasów ruchu) są danymi kluczowymi, bez których ocena wpływu oddziaływania trasy na środowisko nie jest możliwa. Zwracamy uwagę, że obecnie obniżenie przepustowości trasy AK i pojawiające się okresowo korki, które mają wpływ na zwiększenia zanieczyszczeń pochodzących od trasy AK nie są związane z przekrojem ulic głównych trasy, ale z niską przepustowością łącznic drogowych (liczbą pasów ruchu), w szczególności:

a) Z Trasy AK na ulicę Modlińską w kierunku północnym – obserwowany jest tam stały korek w godzinach 15-20, który generuje wtórne obniżenie przepustowości na Moście Grota i korek zwiększający zanieczyszczenie powietrza;

b) Z Wisłostrady z jezdni w stronę Łomianek na Trasę AK w kierunku Bródna – obserwowany korek w godzinach 15-20, częściowo jako korek wzbudzony w wyniku zatoru spowodowanego przez łącznicę wymienioną w punkcie „a”;

c) Z Wisłostrady z jedni w stronę Centrum na Trasę AK w kierunku Bródna – obserwowany korek w godzinach 15-20, częściowo jako korek wzbudzony w wyniku zatoru spowodowanego przez łącznicę wymienioną w punkcie „a”;

d) Z Trasy AK w ulicę Wysockiego w kierunku Centrum – obserwowany korek w godzinach 16-19;

e) Z ulicy Modlińskiej z jezdni w stronę Centrum na Trasę Toruńską w stronę Żoliborza, gdzie obserwowany jest stały korek w godzinach 7-9 z uwagi na niską przepustowość łącznicy.

Zakłócenia spowodowane obecnie ograniczoną przepustowością łącznic (liczbą pasów ruchu) dowodzą, że ich przepustowość nie może zostać pominięta przy ocenie oddziaływania na środowisko trasy, gdyż w znacznym stopniu wpływa na warunki ruchu pojazdów, które są głównym generatorem zanieczyszczeń pochodzących od trasy. W związku z tym decyzja została wydana bez faktycznej wiedzy wydającego o wpływie trasy na środowisko, której Raport OOŚ nie zawierał z uwagi na brak kluczowych danych dotyczących inwestycji. Wydający decyzję powinien wskazać na konieczność uzupełnienia charakterystyki inwestycji i raportu OOŚ o wspomniane dane, tym bardziej, że dane równoważne, w tym ilość pasów ruchu, podano dla jezdni głównych trasy podlegających modernizacji.

Uzasadnienie decyzji sprzeczne z Raportem OOŚ

4) W uzasadnieniu wydający decyzję podaje, że op. cit.: modernizacja drogi przyczyni się co prawda do zwiększenia natężenia ruchu samochodowego, ale jednocześnie zwiększy się jej przepustowość, co z kolei przyczyni się do zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza. Jest to w świetle ustaleń Raportu OOŚ trasy stwierdzenie fałszywe, gdyż raport stwierdza, że zwiększy się liczba dni z przekroczeniami norm zanieczyszczenia powietrza w obrębie pasa drogowego w zakresie emisji NO2 i pyłu zawieszonego. W wyniku realizacji trasy zatem, mimo zwiększenia przepustowości i potencjalnego zwiększenia płynności ruchu pojazdów zanieczyszczenie powietrza w sposób odczuwalny dla społeczeństwa wzrośnie, z powodu większego natężenia ruchu pojazdów. Decyzja powinna w związku z tym wskazać możliwe sposoby ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza od trasy lub odmówić ustalenia warunków środowiskowych inwestycji, czego obecnie w decyzji nie wskazano.

Ekrany w rejonie Malborskiej

5) Wydający decyzję nie uwzględnił wniosku Polskiego Związku Działkowców Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Malborska” o budowę ekranów akustycznych wzdłuż łącznic i jezdni Trasy, które sąsiadują z ogrodzeniem ogrodów działkowych przy ulicy Malborskiej. Zwracamy uwagę, że w tym przypadku postępowanie inwestora jest nielogiczne. Według projektu w Wariancie I inwestor chroni on za pomocą ekranów akustycznych tereny rekreacyjno-wypoczynkowe w obrębie miasta, takie, jak: Park Kaskada, Park Olszyna, Park Łacha Potocka, Ogródki działkowe na Łasze Potockiej, natomiast odmawia możliwości ochrony przed hałasem ogródkom działkowym przy ulicy Malborskiej. Uważamy, że wydający decyzję powinien uwzględnić wniosek PZD na zasadzie analogii, nawet jeśli organizacja nie została uznana w postępowaniu za stronę.

Brak analizy wariantu najkorzystniejszego dla środowiska

6) W postępowaniu dotyczącym Oceny Oddziaływania na Środowisko nie przedstawiono i w sposób właściwy nie zanalizowano wariantu najkorzystniejszego dla środowiska, zgodnie z art. 52, ust. 3, p. b, Ustawy Prawo Ochrony Środowiska. W wydanej Decyzji mowa jest o tym, że op. cit. wariant najkorzystniejszy dla środowiska realizacji inwestycji pokrywa się z wariantem wybranym do dalszego projektowania i jest to Wariant I. Twierdzimy, że Wariant I nie jest wariantem najkorzystniejszym dla środowiska, gdyż według Raportu OOŚ po jego realizacji nadal będą przekraczane normy ochrony środowiska, np. w zakresie hałasu, a także wzrośnie np. liczba dni z przekroczeniami norm emisji pyłów i tlenków azotu do powietrza w obrębie pasa drogowego. Wariantem najkorzystniejszym dla środowiska byłby ten, który zakładałby, że jego realizacja spowoduje całkowitą likwidację przekroczeń norm środowiska pochodzących od inwestycji poza obszarem posiadanym przez inwestora lub wyczerpanie możliwości technicznych ograniczenia tych przekroczeń w obecnym stanie wiedzy technicznej i naukowej. Wniosek stowarzyszenia Zielone Mazowsze, dotyczący przykrycia trasy AK w całości tunelem – lekką konstrukcją akustyczną lub wniosek stowarzyszenia SISKOM, postulujący wybudowanie na szczytach ekranów półtunelowych dodatkowych pionowych ekranów dowodzi, że istnieje możliwość jeszcze lepszego zabezpieczenia środowiska przed skutkami oddziaływania trasy, niż przewiduje to Wariant I.

Brak analizy wariantu bez zwiększania przepustowości

7) Nie dokonano analizy wszystkich możliwych wariantów, w szczególności wariantu polegającego na braku przebudowy układu drogowego z jednoczesną realizacją inwestycji ograniczających wpływ na środowisko. Zamiast tego w uzasadnieniu decyzji twierdzi się, że zaniechanie realizacji przedsięwzięcia spowoduje, że nie zostaną uzupełnione braki związane z ochroną warunków życia i zdrowia ludzi - dotyczy to zwłaszcza ekranów akustycznych i rozwiązań technicznych i technologicznych mających na celu ochronę środowiska wodnego w związku z funkcjonowaniem przedmiotowej drogi. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zrealizować te urządzenia bez rozbudowy drogi.