2011.05.17: Pismo ZM do Biura Drogownictwa i Komunikacji

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę organizacji ruchu na południowej jezdni ul. Kasprzaka na odcinku od Prymasa Tysiąclecia do ul. Bema i poszerzenie ciągu pieszo-rowerowego na tym odcinku.

Niedawno na odcinku ul. Kasprzaka od Prymasa Tysiąclecia do ul. Bema pojawiły się separatory wygradzające jeden z pasów ruchu w kierunku centrum, prawdopodobnie jako element czasowej organizacji ruchu na czas budowy metra. Popieramy to rozwiązanie i uważamy że powinno zostać utrzymane na stałe, jako porządkujące ruch na skrzyżowaniu i ograniczające dopływ samochodów do centrum. Uważamy jednak, że lepiej byłoby wygrodzić pas zewnętrzny, a nie wewnętrzny. Pas dzielący jest tu wystarczająco szeroki, w przeciwieństwie do zlokalizowanego po stronie południowej ciągu pieszo-rowerowego. Deficyt miejsca dla pieszych i rowerzystów jest szczególnie uciążliwy ze względu na zlokalizowany w wąskim gardle przystanek autobusowy. Co więcej, nie ma możliwości poszerzenia ciągu na zewnątrz jezdni, gdyż w krytycznym miejscu ograniczenie stanowi światło wiaduktu kolejowego.

Wygrodzenie pasa zewnętrznego zamiast wewnętrznego i ułożenie na nim chociażby prowizorycznego peronu przystanku autobusowego pozwoliłoby zapewnić wystarczające miejsce dla oczekujących na autobusy oraz pieszych i rowerzystów poruszających się wzdłuż Kasprzaka. Trzy pasy ruchu w kierunku centrum w zupełności wystarczą także w stałej organizacji ruchu, zwłaszcza że za skrzyżowaniem z ul. Bema występują tylko dwa pasy ruchu ogólnego i jeden pas autobusowy. Dodatkowymi korzyściami byłaby poprawa warunków dla podróżujących wzdłuż Prymasa Tysiąclecia poprzez zapewnienie miejsca do akumulacji przed sygnalizacją świetlną, poprawę ograniczonej przez mur oporowy widoczności w narożniku skrzyżowania oraz skrócenie czasu pokonywania ul. Kasprzaka (zwiększenie prawdopodobieństwa pokonania przejść / przejazdów przez obie jezdnie w jednym cyklu).

Załącznik zdjęciowy

Nowe elementy organizacji ruchu na skrzyżowaniu Prymasa Tysiąclecia i Kasprzaka. Na skrzyżowaniu wygrodzono prawy pas, ale za nim już lewy.

Wąskie gardło w narożniku skrzyżowania, ograniczona widoczność.

Wystarczy kilku rowerzystów oczekujących na zielone światło w ciągu Prymasa Tysiąclecia, aby utrudnić ruchu pieszych i rowerzystów wzdłuż ul. Kasprzaka.

Oczekujący na autobus zajmują całą szerokość ciągu pieszo-rowerowego. Jednocześnie zupełnie niewykorzystana jest przestrzeń wygrodzonego lewego pasa ruchu.

2011.05.31: Pismo BDiK do ZDM

BD-IR-IO-AZY-1510-85-2-11

Do: Dyrektor ZDM.

Przekazuję w załączeniu kopię pisma Zielonego Mazowsza zawierającego wniosek o zmianę organizacji ruchu na ul. Kasprzaka na odcinku Prymasa Tysiąclecia - ul. Bema, polegającą na poszerzeniu chodnika po południowej stronie ulicy dla uzyskania większej ilości miejsca dla ruchu pieszych i rowerów - z prośba o rozważenie możliwości realizacji takiego rozwiązania. Wydaje się, że poprawa warunków ruchu pieszych i rowerzystów mogłaby się tu odbyć przy niewielkim wpływie na ruch pojazdów.

Zastępca Dyrektora Biura Drogownictwa i Komunikacji, Inżynier Ruchu m.st. Warszawy
Janusz Galas