Odcinek Dewajtis - Park Kultury

1. Opiniujemy negatywnie prowadzenie ścieżki na przecięciu ul. Dewajtis. Dwukrotne przecinanie torowiska tramwajowego oznacza znaczne podniesienie ryzyka kolizji, szczególnie wobec dużej częstotliwości kursowania linii tramwajowych na tej trasie i spodziewanego dużego ruchu rowerowego (trasa główna). Przypuszczalnie intencją proponowanego rozwiązania było zapewnienie skręcającym samochodom większej niż zwykle strefy akumulacyjnej między torowiskiem a jezdnią. Osiąganie tego kosztem bezpieczeństwa i wygody cyklistów uważamy za niedopuszczalne, zwłaszcza że ul. Dewajtis po jej skomunikowaniu z Wisłostradą (trwają zlecone przez ZDM prace nad projektem budowlanym) ma zostać zamknięta dla ruchu samochodowego (zgodnie z uchwałami Rady Miasta W-wy i Rady Dzielnicy Bielany). Reasumując - przejazd dla rowerów przez ul. Dewajtis powinien zostać zlokalizowany pomiędzy torami tramwajowymi a jezdnią.

2. Postulujemy dodanie przejazdów rowerowych przez ul. Lindego i oba ramiona ul. Marymonckiej (wszystkie wloty skrzyżowania) w celu lepszego skomunikowania Lasu Bielańskiego z Laskiem Lindego i osiedlem Wrzeciono.

3. Na odcinku Dewajtis - Park Kultury wskazana byłaby rezygnacja z przeprowadzania trasy rowerowej na drugą stronę ulicy i konsekwentne prowadzenie jej po stronie zachodniej. Obecnie znajduje się tam chodnik o szerokości 4 m, co - biorąc pod uwagę latarnie - pozwala jedynie na wytyczenie ciągu pieszo-rowerowego. Aby uzyskać pełnowymiarową drogę rowerową i chodnik, a jednocześnie zachować odstęp od jezdni i ogrodzenia, można zwęzić pasy zachodniej jezdni ul. Marymonckiej do 3 m. W rejonie stacji benzynowej możliwe jest wpuszczenie ruchu rowerowego w jezdnię stacji.

3b. W przypadku pozostawienia ścieżki po stronie wschodniej, rekomendujemy prowadzenie ścieżki w rejonie przystanku i kładki w sposób niewymagający wycinania drzew. Postulujemy zachowanie odległości 0,3 m od wiat przystankowych i ustawienie wygrodzeń przy wiatach. Na dalszym odcinku występuje wiele drzew samosiejek - należałoby rozważyć takie prowadzenie ścieżki, które pozwoli zachować cenniejsze z tych drzew, pod warunkiem, że uda się zapewnić odpowiednio duże wyłukowania (R>20).

4. Przy przystanku tramwajowym Park Kultury wskazane byłoby dodanie przejazdu rowerowego przez torowisko (z/do lasu) przy przejściu dla pieszych.

Rejon skrzyżowania z ul. Przy Agorze

5. Na skrzyżowaniu z ul. Przy Agorze proponujemy dodać sygnalizator na wschodnim wlocie skrzyżowania, przeznaczony dla rowerzystów wyjeżdżających z Lasu Bielańskiego.

6. Na północ od skrzyżowania z ul. Przy Agorze możliwe jest przeprowadzenie drogi rowerowej bliżej jezdni, a przez to - uniknięcie konieczności przebudowy kładki i wycinania drzew.

7. Na odcinku Przy Agorze - Dorycka można rozważyć przeprowadzenie ruchu rowerowego równoległą do Marymonckiej drogą lokalną (na południe - na zasadach ogólnych, na północ - z dopuszczeniem pod prąd) i rezygnację z wydzielonej drogi rowerowej.

Rejon Cmentarza Włoskiego

8. Ze względu na duży ruch rekreacyjny, wskazane byłoby uzupełnienie projektu o przejazd rowerowy przez ul. Marymoncka i przez torowisko przy Cmentarzu Włoskim. Przy okazji powinien zostać skorygowany przebieg chodnika (przedepty), obniżone krawężniki, a istniejące dwa schodki pomiędzy torami tramwajowymi a alejką leśną przebudowane na pochylnię.

9. Projektowana ścieżka na odcinku na północ od ul. Doryckiej przechodzi przez drzewo naprzeciwko wjazdu do KS Hutnik. Drzewa nie oznaczono do wycięcia. Tuż za nim ze ścieżką koliduje reklama. Dalej na północ występują kolejne tego typu przeszkody. Sugerujemy wypracowanie nowego przebiegu obu ciągów niekoniecznie w formie linii idealnie prostych, w sposób minimalizujący kolizje z tymi przeszkodami, a jednocześnie z separującym pasem zieleni. Należałoby też wziąć pod uwagę status i ewentualne plany dotyczące istniejącej drogi dojazdowej (obecnie nawierzchnia z trylinki) pod kątem jej adaptacji dla ruchu rowerów (np. gdyby miała być remontowana).

Skrzyżowanie Marymoncka / Prozy

10. Na skrzyżowaniu Marymoncka / Prozy konieczne są przejazdy przez wszystkie wloty skrzyżowania. Szeroki asfaltowy chodnik w północno-wschodnim narożniku skrzyżowania, prowadzący do tunelu umożliwiającego bezkolizyjny przejazd pod Wisłostradą, powinien zostać oznakowany jako ciąg pieszo-rowerowy.

11. Projekt powinien objąć kontynuację poszerzenia ciągu wzdłuż ul. Prozy dalej na wschód (przez oba północne wjazdy na teren KS Hutnik), a także przejazd przez wjazd z ul. Zgrupowania AK Kampinos na Wisłostradę (obecnie brak obniżonych krawężników, sprzeczność oznakowania pionowego i poziomego). Celem inwestycji jest zapewnienie objazdu dla ścieżki nadwiślańskiej, a więc projektowana droga dla rowerów powinna się łączyć również z wariantem Szlaku Wisły prowadzącym ulicami Prozy i Farysa (zwłaszcza, że prowadzi tamtędy obecny objazd na czas remontu estakad).

12. W południowo-zachodnim narożniku skrzyżowania Marymoncka / Prozy obecnie brak miejsca na poprawne rozwiązanie ruchu rowerowego (np. przestrzeń akumulacji dla oczekujących na zielone światło). Dodatkowo ruch utrudnia latarnia (nawet w przypadku jej przeniesienia pozostaje problem lokalizacji sygnalizacji świetlnej). Aby uzyskać dodatkową przestrzeń (1 m), proponujemy rozważyć zwężenie pasów zachodniej jezdni ul. Marymonckiej do 3 m.