Prośba pełnomocnika ds. rozwoju transportu rowerowego

BD-SP/7423-01/07 L.dz. 3941

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że na ortofotomapie m. st. Warszawy została po raz pierwszy opublikowana warstwa ścieżek rowerowych. Stanowi to zasadniczy krok w kierunku rozwoju transportu rowerowego w Warszawie.

W związku z powyższym proszę o ogłoszenie na Państwa stronach internetowych prośby, aby rowerzyści weryfikowali trasy przebiegu ścieżek rowerowych. Pozwoli to na uściślenie informacji zawartych na ortofotomapie i skorygowanie nieuniknionych przy pierwszym wykonaniu mapy pominięć, takich, jak np. nieuwzględnienie faktycznie istniejącej ścieżki rowerowej po stronie zachodniej ul. Jana Pawła II, na odcinku od ul. Stawki do Ronda Radosława (nie istniejącej na mapie rowerowej z 2004 r.)

Uzyskane informacje proszę przesyłać sukcesywnie do końca lipca br., wyłącznie drogą mailową, na adres: rowery@warszawa.um.gov.pl. Zestawione razem, zostaną przekazane do naniesienia korekt i uzupełnień.

Uprzejmie proszę o dotrzymanie terminu końca lipca 2007 na zweryfikowanie danych zawartych na ortofotomapie. Pozwoli to na udostępnienie zweryfikowanej mapy przed powakacyjnym szczytem podróży rowerowych w Warszawie.

Z poważaniem

mgr Stanisław J. Plewako
Pełnomocnik Prezydenta

Ortofotomapa

Ortofotomapa Warszawy dostępna jest ze strony:

www.mapa.um.warszawa.pl