Zgłaszamy następujące uwagi do projektu przebudowy ul. Tynkarskiej, opracowanego przez firmę Prebud:

Odc. Solipska - Łamana

1. Wnosimy o wykonanie zakończenia drogi dla rowerów w kierunku zachodnim zgodnie z obowiązującymi „Standardami projektowymi i wykonawczymi dla systemu rowerowego w m.st. Warszawie” (patrz np. rys. 20 standardów). Ważne jest umożliwienie płynnego włączenia się do ruchu rowerzystów jadących w kierunku zachodnim, bez konieczności zatrzymywania się czy znacznego zwalniania i wykonywania ostrych zakrętów.

2. Łączniki drogi rowerowej z jezdnią w rejonach skrzyżowań powinny być zlokalizowane jako czwarte ramię skrzyżowania, naprzeciwko osi wlotu ulicy bocznej (ul. Solipska, Szczera, Sklepowa, Łamana). Umożliwi to rowerzystom bezpieczne i sprawne włączanie się do ruchu z/na drogę rowerową.

3. Wnioskujemy o wyniesienie tarczy skrzyżowań ul. Tynkarskiej z ul. Solipską, Szczerą, Sklepową i Łamaną. Poprawi to bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu - zarówno rowerzystów (bezpieczniejszy wjazd na ddr / zjazd z niej), pieszych (możliwość poprowadzenia przejścia dla pieszych po wyniesionej tarczy, mniejsza prędkość samochodów) jak i kierowców. Wyniesione tarcze skrzyżowań poprawią również płynność ruchu samochodowego - dzięki niższej prędkości samochodów jadących ul. Tynkarską łatwiejsze będzie włączenie się w nią do ruchu i zjazd z niej.

Odc. Łamana – Chrobrego

1. Łączniki drogi rowerowej z jezdnią na skrzyżowaniu z ul. Łamaną powinny być zlokalizowane jako czwarte ramię skrzyżowania naprzeciwko osi wlotu ulicy Łamanej.

2. Wnioskujemy o wyniesienie tarczy skrzyżowań ul. Tynkarskiej z ul. Łamaną.

3. Wnosimy o zamianę miejscami drogi dla rowerów i chodnika na wysokości stacji PKP Warszawa Włochy i w miarę możliwości rozdzielenie ich pasem zieleni. Zmniejszy to liczbę kolizji między ruchem pieszym a rowerowym i zniechęci pieszych do poruszania się po drodze rowerowej.

4. Wnosimy o doprojektowanie odcinka drogi dla rowerów wzdłuż torów kolejowych, pozwalającego na bezkolizyjny przejazd nad tunelem ulicy Chrobrego. Łącznik ten należy dowiązać do ślepego zakończenia Śląskiej i Drukarzy i powiązać kolejnym łącznikiem z rejonem ronda (przejazdem przez ul. Popularną). Takie rozwiązanie zapewni spójność i bezpośredniość układu rowerowe w rejonie ronda Tynkarska / Popularna / Chrobrego, łagodząc problemy wynikające z braku przejazdu po północnej stronie ronda.

5. Wnosimy o poszerzenie azylu na południowym wlocie ronda Tynkarska / Popularna / Chrobrego do przynajmniej 3 m. Szerokość 2 m nie pozwala na bezpieczne zatrzymanie roweru z zachowaniem skrajni jezdni.

6. Wnosimy o zwężenie wylotu z ronda Popularna / Chrobrego w kierunku południowym do jednego pasa ruchu. O ile szerokość wlotu nie ma takiego znaczenia, to dwupasowe wyloty z ronda są bardzo niebezpieczne dla ruchu niezmotoryzowanego próbującego przekroczyć jezdnię (patrz np. Design manual for bicycle traffic, CROW, Ede 2007 - rozdział 6.3.3.1. Roundabout).

7. Zwracamy także uwagę, że realizacja projektowanego ronda odsunie przystanki autobusowe od peronów kolejowych, co jest sprzeczne z deklarowaną przez władze miasta polityką integracji transportu miejskiego z komunikacją kolejową.

8. Prewencyjnie przypominamy o konieczności stosowania „Standardów projektowych i wykonawczych dla systemu rowerowego w m.st. Warszawie”, w szczególności w zakresie parkingów rowerowych (Rozdział 10) oraz eliminacji progów i uskoków na drodze rowerowej (pkt. 3.3.9).