Uchwała Nr 488/XIII/97 Rady Gminy Warszawa-Bielany z dnia 13 czerwca 1997 r. w sprawie promowania rozwoju komunikacji rowerowej w Gminie Warszawa-Bielany.

Treść uchwały

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie terytorialnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zmianami) Rada Gminy Warszawa-Bielany uchwala co następuje:

1.

Ustala się program budowy dróg rowerowych określony harmonogramem zwanym dalej programem stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały.

2.

Uznaje się za niezbędne podejmowanie działań na rzecz popularyzacji komunikacji rowerowej na terenie Gminy.

3.

Zobowiązuje się Zarząd Gminy do przygotowania pakietu przedsięwzięć promujących komunikację rowerową oraz upowszechnienia programu poprzez udostępnienie go zainteresowanym organom administracji rządowej, a także zarządzającymi drogami krajowymi i wojewódzkimi.

4.

Protokół imiennego głosowania stanowi załącznik Nr 2 do Uchwały.

5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Ryszard Podczaski

Harmonogram budowy sieci dróg rowerowych w gminie Warszawa Bielany na lata 1997-2006

Załącznik do uchwały Rady Gminy Warszawa-Bielany nr 488/XIII/97 z dnia 13 czerwca 1997 r.

I. Przewiduje się 3 etapy realizacji układu dróg rowerowych:

1. drogi rowerowe tworzące podstawowy szkielet układu w południowej i centralnej gęsto zaludnionej części gminy, ułatwiające dojazd do szkół, pracy oraz miejsc rekreacji i zakupów na terenie Gminy.

2. drogi peryferyjne, drogi na terenach nowych osiedli oraz powiązania z sąsiednimi gminami.

3. ciągi dróg rowerowych prowadzące do miejsc rekreacji poza obszarem Gminy (np. tranzyt do KPN) wraz z powiązaniem z systemem dróg ogólnomiejskich.

II. Strefy ograniczonej prędkości stanowią integralną część projektu układu dróg rowerowych w Gminie Warszawa-Bielany i będą tworzone równolegle z budową dróg rowerowych.

1. W strefach ograniczonej prędkości komunikacja rowerowa jest dopuszczona w sposób równoprawny na jezdniach.

2. Strefy ograniczonej prędkości będą projektowane i finansowane ze środków Gminy przeznaczonych na budowę i remonty dróg.

III. Wyróżnia się poniższe standardy ścieżek o następujących kosztach jednostkowych:

Oznaczenie Opis Szerokość Koszt jednostkowy
WSR wydzielona ścieżka rowerowa szer. 2,0 - 2,5 m 250 000 zł / km
UR ulica rowerowa -- 20 000 zł/ km
CPS ciąg pieszo-rowerowy szer. min. 3,0 m 50 000 zł / km
SR2/1 ś.r. dwukierunkowa / jednokierunkowa szer. 1,5 - 2,5 m 250 000 / 100 000 zł / km
Etap lp. TRASA standard długość [km] koszt.[zł]
I 1 Ogólna - Broniewskiego - Wolumen WSR 2,40 600 000
2 Wolumen, Dewajtis UR 1,40 28 000
3 Podczaszyńskiego - Perzyńskiego WSR 1,34 335 000
4 ul. rowerowe w strefach ograniczonej prędkości - organizacja, oznakowanie UR 7,25 145 000
5 Rudzka - Marymoncka - Kasprowicza (do ul. Podczaszyńskiego) WSR 1,80 450 000
6 Kolektorska - Lektykarska SR2/1 1,10 275 000
7 Powstańców Śląs. - Conrada - Sokratesa - Marymoncka - Pułkowa do Papirusów SR2/1 6,00 1 500 000
Razem I-szy etap realizacja w latach 1997-2000 21,29 3 333 000
II 1 Wólczyńska - Arkuszowa - Estrady SR2/1 10,80 2 700 000
2 Wójcickiego WSR 3,00 750 000
Razem II-gi etap realizacja w latach 2001-2002 13,80 3 450 000
III 1 Estrady cd. do granicy z Dąbrową L. SR2/1 3,00 750 000
2 Estrady cd. (Arkuszowa - Kampinoska) SR2/1 0,70 175 000
3 Kwitnąca - Księżycowa - Kampinoska - Arkuszowa bis SR2/1 9,00 900 000
4 Kochanowskiego WSR 2,40 600 000
5 Pułkowa (Papirusów - granica miasta) SR2/1 2,00 500 000
Razem III-ci etap realizacja w latach 2003-2006 17,10 2 925 000
Ogółem program budowy dróg rowerowych 1997-2006 51,05 9 708 000