Pierwsze zarządzenie prezydenta Warszawy w/s tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju komunikacji rowerowej liczy sobie już niemal 7 lat. § 2 wersji pierwotnej [zobacz >>>] nakazywał w p a) lokalizowanie przy obiektach użyteczności publicznej parkingów rowerowych lub stojaków dla rowerów we wszystkich opracowywanych projektach inwestycji drogowych oraz modernizacji i przebudowy dróg.

Obowiązujące aktualnie zarządzenie (nr 5523/2010 z 18 listopada 2010 r.) [zobacz >>>] mówi w § 2, że rozwój systemu transportu rowerowego realizuje się m.in. poprzez zapewnianie miejsc do bezpiecznego parkowania rowerów. Czyż nie upłynęło wystarczająco dużo czasu, by wszystkie komórki i jednostki organizacyjne stołecznego molocha zaczęły się stosować do wymogów zarządzenia? Do odpowiedzi na to retoryczne pytanie przybliży nas poniższa historia.

Czego nie kupisz na Wolumenie?

Dobrym wprowadzaniem w temat będą zdjęcia ilustrujące znaczący popyt na minimum warunków do parkowania rowerów przy targowisku Wolumen.

Zima

Cztery rowery i zero przychylności ze strony władz.

Te trzy zdjęcia zrobiłem pewnego grudniowego dnia w ciągu kilku minut.

Lato

W porze letniej rzecz jasna okazji do zobaczenia rowerów u płota bazaru jest jeszcze więcej, oto kilka przykładów.

Naprawdę wiele osób dojeżdża na bazar rowerem i robiłyby to kolejne, gdyby dało się go wygodnie zostawić przy wejściach bez konieczności mozolnego przeciągania linki przez wąskie szczeliny ogrodzenia. Użycie kłódki szeklowej jest jeszcze trudniejsze lub zgoła niemożliwe.

W zeszłym roku pojawiły się dwie doskonałe okazje, aby poprawić tę opłakaną sytuację. U.dz. Bielany przebudował gruntownie ul. Wergiliusza, czym nie omieszkał się propagandowo pochwalić. W tym samym czasie wystartowała trwająca nadal wycinkowa modernizacja targowiska Wolumen. W obu przypadkach urząd miał obowiązek zastosować się do wspomnianych zapisów. Niestety, w żadnym z dwóch przedsięwzięć nie wzięto pod uwagę łatwego nie tylko do przewidzenia, ale też do zaobserwowania na co dzień faktu, że bazar i otaczające go sklepy są jednym z najważniejszych celów podróży na Bielanach, także dla cyklistów. Droga do tego smutnego wniosku wyglądała następująco.

Rowerzysta pyta urząd

3 października 2013 r.

Do: Zarząd Dzielnicy Bielany

Szanowni Państwo!

Wnoszę o udzielenie w formie elektronicznej następujących informacji i kopii dokumentów w trybie art. 10 ust. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej.

W związku z prowadzonym remontem ulic przyległych do targowiska Wolumen i budową licznych miejsc postojowych dla samochodów proszę o wskazanie docelowej liczby miejsc do parkowania rowerów dla klientów targowiska oraz ich lokalizacji na kopii mapy odnośnego obszaru lub projektu.

Konieczność zagwarantowania miejsc do parkowania rowerów w odpowiedniej liczbie wynika wprost z § 2 p. 6. Zarządzenia prezydenta Warszawy z 18 listopada 2010 r.

Z poważaniem
Marcin Jackowski

Urząd odpisuje

Warszawa, 11 października 2013 r.

(...) informuje, że Stowarzyszenie Kupców Żoliborskich Wolumen oraz Warszawskie Stowarzyszenie Kupców i Producentów Rolnych jako inwestor realizowanej przebudowy targowiska przewidział dla klientów bazaru budowę miejsc postojowych dla rowerów od strony południowej. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego program parkingowy dla poszczególnych inwestycji powinien być realizowany na terenie działek własnych poszczególnych inwestycji.

Natomiast zrealizowany projekt przebudowy ul. Wergiliusza nie przewidywał budowy ścieżki rowerowej ani miejsc do parkowania rowerów. Dokumentacja projektowa została wykonana na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Projekt stałej organizacji ruchu został zatwierdzony przez Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy.

Ponadto nadmieniam, że miejsca postojowe dla rowerów znajdują się w pobliżu targowiska przy stacji metra „Wawrzyszew”.

Grzegorz Pietruczuk
Zastępca Burmistrza

Rowerzysta dopytuje

Warszawa, 7 listopada 2013 r.

Do: Pan Grzegorz Pietruczuk, Z-ca Burmistrza Dzielnicy Bielany

Szanowny Panie!

Dziękuję za odpowiedź udzieloną w/w pismem. Odnosząc się do przedstawionych informacji:

Ad Stowarzyszenie Kupców Żoliborskich Wolumen oraz Warszawskie Stowarzyszenie Kupców i Producentów Rolnych jako inwestor realizowanej przebudowy targowiska przewidział dla klientów bazaru budowę miejsc postojowych dla rowerów od strony południowej.

1. Proszę ponownie o wskazanie docelowej liczby miejsc do parkowania rowerów dla klientów targowiska oraz ich lokalizacji na kopii mapy odnośnego obszaru lub projektu.

2. Proszę także o przekazanie kopii decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla przebudowy targowiska, w której urząd dzielnicy Bielany, postępując zgodnie z § 2 p. 6. obowiązującego Zarządzenia nr 5523/2010 prezydenta Warszawy z 18 listopada 2010 r. nałożył na wnioskodawcę (jak rozumiem – podmioty wskazane w w/w piśmie) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych dla rowerów w odpowiedniej liczbie i rozmieszczonych w taki sposób, aby dawały możliwość wygodnego i bezpiecznego zaparkowania roweru przy każdym wejściu na targowisko.

Ad projekt przebudowy ul. Wergiliusza nie przewidywał miejsc do parkowania rowerów.

3. Proszę o przekazanie kopii zgody na odstępstwo od obowiązku zapewnienia miejsc postojowych dla rowerów (§ 2 p. 6. Zarządzenia nr 5523/2010) udzielonej przez właściwy organ podległy prezydentowi Warszawy (właściwy pełnomocnik prezydenta lub dyrektor BDiK).

4. W przypadku braku tej zgody proszę o wskazanie, jakie działania podjęli Państwo na skutek mojego poprzedniego pisma aby niedopełnienie w/w obowiązku niezwłocznie naprawić.

Zwracam uwagę, że obecna sytuacja wygląda tak, że kierowcy otrzymali kilkadziesiąt nowych utwardzonych miejsc postojowych, parkują ponadto masowo na trawnikach, chodnikach, sąsiednich ulicach i wszelkich możliwych miejscach, często ze szkodą dla bezpieczeństwa i wygody niezmotoryzowanych, zaś rowerzyści licznie odwiedzający Wolumen mają do dyspozycji jedynie płot albo znacznie oddalone latarnie i znaki drogowe. (…)

Ad „ Ponadto nadmieniam, że miejsca postojowe dla rowerów znajdują się w pobliżu targowiska przy stacji metra „Wawrzyszew”.

5. Proszę o wskazanie dokładnej lokalizacji tych miejsc do parkowania rowerów i ich liczby. Wg mojej wiedzy przy stacji metra „Wawrzyszew” nie ma żadnego stojaka, ale mogłem ich nie zauważyć. Dla jasności zwracam też uwagę, że jest to informacja nie na temat. Stojaki dla rowerów przy stacji metra „Wawrzyszew” mogą służyć osobom korzystającym z metra, w żadnym jednak stopniu nie kwalifikują się nawet jako tymczasowe rozwiązanie dla klientów targowiska Wolumen z uwagi na znaczną odległość i konieczność pokonania bariery dwóch jezdni z oczekiwaniem na sygnalizacji, w dodatku z obciążeniem zakupami. Wydawałoby się, że osoba sporządzająca pismo powinna takie rozeznanie w tematyce posiadać.

6. Proszę o przekazanie kopii następujących opinii dla projektu przebudowy ul. Wergiliusza:
opinii Koordynatora ds. rozwoju transportu rowerowego powołanego przy u.dz. Bielany;
opinii Sekcji Rowerowej BDiK;
opinii organizacji społecznych reprezentujących rowerzystów.

W przypadku braku w/w opinii proszę o dokładne wyjaśnienie przyczyn ich braku oraz podanie podstaw prawnych zaniechania uzyskania każdej z tych opinii.

Z poważaniem
Marcin Jackowski

Urząd wystąpi i przeanalizuje

Warszawa, 3 grudnia 2013 r.

W odpowiedzi na Pana e-maila o udostępnienie informacji publicznej z dnia 7 listopada 2013 r. w części dotyczącej miejsc do parkowania rowerów dla klientów targowiska informuję, że dzielnica Bielany wystąpi do Stowarzyszenia Kupców Żoliborskich Wolumen oraz Warszawskiego Stowarzyszenia Kupców i Producentów Rolnych - inwestora realizowanej przebudowy targowiska przy ul. Wolumen z wnioskiem o montaż stojaków rowerowych.

W załączeniu kopia decyzji 60/10 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu pawilonów handlowych oraz placu targowego na terenie działki nr ew. 6/2 w obrębie 7-08-03.

Przebudowa ul. Wergiliusza realizowana była na podstawie zgłoszenia wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. Zgodnie z art. 30 ustawy Prawo Budowlane. do zgłoszenia zostały dołączone wszystkie wymagane prawem dokumenty. Wydana przez Biuro Drogownictwa i Komunikacji, opinia nr 826/2012 z 17 sierpnia 2012 r.. do geometrii ul. Wergilusza, nie wnosiła uwag odnośnie budowy ścieżki rowerowej ani zapewnienia miejsc postojowych dla rowerów (kopia opinii w załączeniu).

Jednocześnie informuję, że Dzielnica Bielany przeanalizuje możliwości techniczne odnośnie umieszczenia w chodniku ul. Wergiliusza miejsc do bezpiecznego parkowania rowerów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej (...) oraz z zarządzeniem nr 5523/210 Prezydenta m. st. Warszawy z 18 listopada 2010 r. w sprawie tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju systemu transportu rowerowego na terenie m. st. Warszawy.

Zarząd Transportu Miejskiego po zakończeniu inwestycji przebudowy ul. Kasprowicza, wiosną 2014 r., wybuduje przy stacji metra „Wawrzyszew", wypożyczalnię rowerów miejskich wraz z miejscami postojowymi dla rowerów.

Grzegorz Pietruczuk
Zastępca Burmistrza

Jest Wolumen, lecz brak woli

W piśmie z 11 października 2013 r. z-ca burmistrza zapewnia mnie, że inwestor realizowanej przebudowy targowiska przewidział dla klientów bazaru budowę miejsc postojowych dla rowerów (...) (tryb dokonany). Skoro tak, to po co w kolejnym z pism z 3 grudnia 2013 r. deklaruje (w czasie przyszłym), że dzielnica Bielany wystąpi do inwestora realizowanej przebudowy targowiska przy ul. Wolumen z wnioskiem o montaż stojaków rowerowych?

Bez odpowiedzi pozostała prośba o wskazanie dokładnej lokalizacji tych miejsc do parkowania rowerów i ich liczby. Zastępca burmistrza nie pokusił się też o podanie jakichkolwiek konkretów co do terminu, w którym stojaki staną się dostępne. Nie przekazał też opinii organizacji społecznych reprezentujących rowerzystów, mimo że przywołane na wstępie zarządzenie wymaga (już od 7 lat) opiniowania projektów pod kątem rowerowym.

Bez odpowiedzi pozostało też pytanie o rzekome miejsca postojowe dla rowerów przy stacji metra Wawrzyszew, o których istnieniu poinformowano mnie w pierwszym piśmie. Co nie dziwi, skoro usunięto je rok temu. Dowiedzieliśmy się jednak, jakie pojęcie mają urzędnicy na temat infrastruktury i warunków korzystania z roweru na własnym terenie.

Nigdzie w decyzji o warunkach zabudowy nie ma słowa o zapewnieniu miejsc do parkowania rowerów. Ponad trzy lata po jej wydaniu z-ca burmistrza pisze, że przeanalizuje możliwości parkowania rowerów zgodnie z zarządzeniem prezydenta Warszawy, zamiast stosować się do niego wtedy, kiedy jest na to czas, czyli na etapie formułowania warunków zabudowy i projektowania.

Typowe jest też chowanie się za Ministra Transportu i Inżyniera Ruchu, zasłanianie prawem budowlanym i studium uikzp, jakby którykolwiek z tych organów i dokumentów zabraniał ustawienia stojaków.

Wszystko to układa się w spójną całość ilustrującą raz jeszcze lekceważące podejście bielańskiego urzędu do mieszkańców już korzystających z rowerów oraz chcących z niego korzystać, w czym przeszkodą są niewystarczające warunki.

W 2012 roku zarząd dzielnicy w komplecie pozował na rowerach Veturilo, aby w miesięczniku ,,Nasze Bielany" pokazać się od takiej wyluzowanej strony (zdjęcie fragmentu gazety). Niestety, na autopromocji zainteresowanie tym środkiem transportu się skończyło.

Można by zapytać, czy włodarze Bielan nigdy nie bywają na Wolumenie? Czy obrazki pokazane na wstępie nie powinny dać im do myślenia? A jeśli nawet ich nie wiedzieli, czy nie powinni do wniosku o potrzebie zaparkowania rowerów w tym miejscu dojść sami? I zabiegać o nie z własnej woli? Cóż, potraktowanie analogicznego problemu przy głównej bielańskiej bibliotece [zobacz >>>] czy przy barze mlecznym [zobacz >>>] wskazuje, że aż tyle wymagać od zarządu dzielnicy nie można.

Czy wobec tego do odpowiedzialności za egzekwowanie swoich zarządzeń nie poczułaby się wreszcie prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz? Deklarując zamiar walki o trzecią kadencję warto chyba pokazać mieszkańcom, że akty prawa lokalnego są warte więcej niż papier na którym je wydrukowano [zobacz >>>] [zobacz >>>][zobacz >>>].

Chcesz dojeżdżać na Wolumen rowerem?

Jeśli tak, wyślij krótki wniosek dot. parkowania rowerów do burmistrza Bielan na adres wom@poczta.bielany.waw.pl

DW: bielany@zm.org.pl

Odpowiednio duża liczba takich sygnałów powinna skłonić władze do poważniejszego potraktowania problemu. Bielańscy urzędnicy potrafią działać bardzo sprawnie i skutecznie, o czym przekonuje niedawna błyskawicznie przeprowadzona budowa chodnika przy ul. Dewajtis. Zachęćmy ich wspólnie, aby w tej drobnej sprawie wykazali się podobnym tempem.