WOŚ-AC-0717-116-04

Warszawa, 16 listopada 2004

Do: Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Ul. Elbląska 14 01-737 Warszawa

Wydział Ochrony Środowiska Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, W odpowiedzi na pismo dotyczące planowanego przebiegu drogi rowerowej wzdłuż ul. Rudnickiego, uprzejmie informuje, że decyzją Zarządu Dzielnicy Bielany została zaakceptowana koncepcja przebiegu drogi rowerowej po zachodniej stronie ulicy (przeciwnej do istniejących parkingów samochodowych).

Zarząd pozytywnie zaopiniował lokalizacje i dalsze funkcjonowanie parkingów samochodowych.

Mirosława Włodek
Naczelnik Wydziału

[Skan oryginału wrzutnia.fz.eco.pl/rowerowe/projekty/bielany2001/wos_bny2wsm_rudnickiego_0411.pdf ]

Fragment protokołu z posiedzenia Zarządu Dzielnicy Bielany

Ad. 17
Zarząd zaakceptował nową koncepcję przebiegu ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Rudnickiego (na odcinku od ul. Broniewskiego do ul. Kochanowskiego) oraz wyraził pozytywną opinię, co do dalszego funkcjonowania parkingu WSM w pasie drogowym ulicy Rudnickiego.

Głosowanie: jednogłośne. (...)

Protokół przyjęto w dniu 13 października 2004 r.

Burmistrz Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
Cezary Pomarański

[Skan oryginału wrzutnia.fz.eco.pl/rowerowe/projekty/bielany2001/proto_zarz_rudnickiego200410.pdf ]

Uwaga od redakcji

Dziwne, że wśród głosujących jednogłośne członków zarządu nikt nie zadał sobie trudu by sprawdzić, czy to, co akceptuje, jest legalne. Nadzór budowlany orzekł, że parkingi te funkcjonowały ponad dopuszczalny w decyzji okres 3 lat, a więc niezgodnie z prawem i nakazał rozbiórkę [zobacz >>>].

WOS-AC-0114-1-25/04

Warszawa, 23 września 2004 r.

Do: Zarząd Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy

Wydział Ochrony Środowiska prosi o podjęcie decyzji dotyczącej przedłużenia dzierżawy terenu tymczasowych parkingów wzdłuż zachodniej strony ulicy Rudnickiego. Z powyższą prośbą zwróciła się do Dzielnicy Bielany Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa (pismo w załączeniu) oraz z zapytaniem telefonicznym Zarząd Dróg Miejskich. Lokalizacja parkingów koliduje z planowanym przebiegiem drogi rowerowej mającej połączyć ul. Perzyńskiego z dalszym odcinkiem ul. Rudnickiego.

Zarząd Dróg Miejskich - Wydział Drogowy Żoliborz nie zaakceptował projektu drogi rowerowej zlokalizowanej równolegle do terenu parkingów.

W związku z powyższym Wydział Ochrony Środowiska przygotowuje koncepcję przebiegu ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Rudnickiego (na odcinku od ul. Broniewskiego do ul. Kochanowskiego), po przeciwnej stronie ulicy niż znajdują się parkingi samochodowe.

Mirosława Włodek
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

mgr inż. Katarzyna Maziarska
Z-ca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

[Skan oryginału wrzutnia.fz.eco.pl/rowerowe/projekty/bielany2001/wos2zarzbny_rudnickiego2004.pdf ]

Uwaga od redakcji

W w/w piśmie czytamy, że Zarząd Dróg Miejskich nie zaakceptował projektu drogi rowerowej zlokalizowanej równolegle do terenu parkingów. Tymczasem w punkcie 4.2. decyzji nr 87/2000 [zobacz >>>] powołano się na opinię ZDM uzgadniającą pozytywnie projekt tej ścieżki. Próba uzyskania od U.Dz. Bielany szczegółów na temat rzekomych zastrzeżeń ZDM nie dała efektu... Czy ta sprzeczność to wynik pomyłki czy celowego poświadczenia nieprawdy?

PWS-7041-AC/88/02

Warszawa, 15 listopada 2002 r

Do: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KENAWI Sp. z o. o. ul. Łamana 11 Warszawa

Dzielnica Bielany m. st. Warszawy na podstawie art. 77 ustawy o zamówienia publiczne z 10 czerwca 1994 roku z późniejszymi zmianami, ze względu na wystąpienie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie całości umowy CRU-858/2001 nie leży w interesie publicznym, odstępuje od realizacji części umowy w zakresie dotyczącym ulicy Rudnickiego. Ze względu na planowaną inwestycję polegającą na ułożeniu kabla energetycznego 15 kV zasilającego osiedle zabudowy wielorodzinnej po trasie planowanej trasy ścieżki rowerowej należy budowę ścieżki rowerowej wykonać po ułożeniu kabla.

Biorąc pod uwagę ograniczenie zakresu prac firmy Kenawi, rozliczenie całości inwestycji nastąpi kosztorysem powykonawczym, z zastosowaniem stawki, narzutów oraz cen przyjętych w kosztorysie ofertowym.

Po. Z-cy Burmistrza Dzielnicy Bielany
mgr inż. Jarosław Kaniewski

[Skan oryginału wrzutnia.fz.eco.pl/rowerowe/projekty/bielany2001/udz2wykon_rudnickiego_200211.pdf ]

PWS-7041-AC/66/02

Warszawa, 27 września 2002 r

Do: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KENAWI Sp. z o. o. ul. Łamana 11 Warszawa

Gmina Warszawa-Bielany na podstawie art. 77 ustawy o zamówienia publiczne z 10 czerwca 1994 roku z późniejszymi zmianami, ze względu na wystąpienie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie całości umowy CRU-858/2001 nie leży w interesie publicznym, odstępuje" od realizacji części umowy w zakresie dotyczącym ulicy Kochanowskiego na odcinku od ul. Rudnickiego do ul. Literackiej.

Ze względu na zły stan techniczny ulicy Kochanowskiego i konieczność wykonania większej liczby miejsc postojowych Gmina zawarła umowę na wykonanie projektu modernizacji ulicy Kochanowskiego. Ponieważ prace remontowe będą kolidowały z budową ścieżki, realizacja ścieżki rowerowej jest możliwa jedynie razem z modernizacją ulicy.

mgr inż. Jarosław Kaniewski
Zastępca Burmistrza

Mirosława Włodek
Naczelnik Wydziału

mgr inż. Anna Chudyba
Inspektor

[Skan oryginału wrzutnia.fz.eco.pl/rowerowe/projekty/bielany2001/udz2wykon_kochanows_200209.pdf ]

PWS-7041-AC-49/02

Warszawa, 12 lipca 2002 r.

Do: Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Osiedle Piaski ul. Broniewskiego 71 01-865 Warszawa

W odpowiedzi na pismo DT/115/12-06-2002 Wydział Ochrony i Kształtowania Środowiska uprzejmie informuje, że po zapoznaniu się z wnioskiem dotyczącym zmiany przebiegu trasy ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Kochanowskiego, zleci wykonanie projektu zamiennego - polegającego na przeniesieniu trasy ścieżki na parzysta stronę ulicy.

Mirosława Włodek
Naczelnik Wydziału

[Skan oryginału wrzutnia.fz.eco.pl/rowerowe/projekty/bielany2001/udz2wsm_kochanows_200207.pdf ]

DT/115/12-06-2002 r.

Do: Urząd Gminy Warszawa – Bielany
Wydział Ochrony i Kształtowania Środowiska

W odpowiedzi na pismo w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie ścieżki rowerowej w ciągu ulic Podczaszyńskiego - Perzyńskiego - Rudnickiego - Kochanowskiego - Administracja WSM i Rada Osiedla Piaski wnosi o zmianę trasy i przeniesienie ścieżki na stronę ulicy parzystej Kochanowskiego.

Rozpoczęte prace jesienią ubiegłego roku (później wstrzymane a wręcz zaniechane) umożliwiły wnikliwą analizę przebiegu trasy ścieżki rowerowej. Dokonana wizja lokalna w dniu 10-06-2002 r. z udziałem przedstawiciela Gminy Bielany Pani Anny Chudyba potwierdziła, że stanowisko nasze jest uzasadnione.

Po stronie ulicy nieparzystej Kochanowskiego są usytuowane budynki mieszkalne, kiosk Ruchu, Przedszkole, Żłobek, parkingi społecznie strzeżone i ta strona ulicy jest bardziej uczęszczana aniżeli strona parzysta.

W świetle powyższych wyjaśnień prosimy o uwzględnienie proponowanej zmiany trasy ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Kochanowskiego, tym bardziej, że obecny projekt przewiduje jej przeniesienie na wysokości budowanej studni oligoceńskiej ze strony nieparzystej na stronę parzystą ulicy.

Z poważaniem

mgr Grażyna Grygoruk
Dyrektor Osiedla WSM "Piaski"

Jan Wlaźnik
Przewodniczący Rady Osiedla WSM "Piaski"

[Skan oryginału wrzutnia.fz.eco.pl/rowerowe/projekty/bielany2001/wsm2udz_zmiana_200206.pdf ]

Skutki

Do czego doprowadziły braki planowania i uległość Zarządu Dzielnicy Bielany wobec Osiedla WSM "Piaski"? Mówią o tym kolejne materiały [zobacz >>>] [zobacz >>>] [zobacz >>>] [zobacz >>>].

Bez efektu pozostało też poniższe pismo Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg do dzielnicy Bielany.

DPOK/15/2005/lr

Warszawa, 13.05.2005 r.

Do: Urząd Dzielnicy Bielany

W załączeniu przesyłamy pismo Stowarzyszenia „Zielone Mazowsze", dotyczące utrudnień w korzystaniu ze ścieżek rowerowych.

Prosimy, o podjęcie pilnych działań, które usuną w/w utrudnienia na skrzyżowaniu ulic Marymonckiej i Podleśnej, ponieważ ta ścieżka nie została przekazana do ZDM.

Adam Kijewicz
Z-ca Dyrektora
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg

Do wiadomości:
- Stowarzyszenie „Zielone Mazowsze"
- Zarząd Dróg Miejskich

Parkingi przy ul. Rudnickiego przez pięć lat funkcjonowały niezgodnie z prawem

orzekł Inspektor Nadzoru Budowlanego [zobacz >>>]

Dwie sprzeczne decyzje o ulicy Rudnickiego [zobacz >>>]