Wystąpienie do Burmistrza Dzielnicy Bielany

ROW-07-0013-01

DO: Pan Zbigniew Dubiel, Burmistrz Dzielnicy Bielany

dotyczy: infrastruktury transportu rowerowego na terenie Bielan

Szanowny Panie Burmistrzu,

Dziękujemy Panu za zaproszenie Warszawskiej Masy Krytycznej na Bielany 25 maja 2007 r. Doceniamy czynny udział w tej imprezie Pana i kilku radnych dzielnicy, zwłaszcza w tak niesprzyjających warunkach pogodowych. Cieszymy się, że rowerzyści są mile widziani na Bielanach, a Urząd i Rada starają się dostrzec ich potrzeby i na nie reagować. Z zadowoleniem zauważamy podjęcie przez Dzielnicę Bielany starań na rzecz rozwoju infrastruktury rowerowej (połączone posiedzenie Rady Żoliborza i Bielan 21 marca i kwietniowy przejazd techniczny z udziałem użytkowników dróg i radnych). Oba wydarzenia pokazały, jak wielu utrudnień doświadczają rowerzyści, i pozwoliły sporządzić listę najpilniejszych do usunięcia.

I. Realizacja Stanowiska Rady Dzielnicy z 30 maja 2007 r.

Z zadowoleniem i satysfakcją przyjęliśmy Stanowisko Rady Dzielnicy z 30 maja 2007 r. w sprawie infrastruktury rowerowej na lata 2007- 2010. Chcemy, aby zawarte w nim plany i deklaracje były traktowane poważnie. Od ich podjęcia minęło juz kilka tygodni. Kierujemy zatem zapytanie o stan ich realizacji z prośbą o udzielenie odpowiedzi.

1. Na jakim etapie jest aktualizacja dokumentacji ścieżek rowerowych na Bielanach?

2. Czy rozpoczęto już ich inwentaryzację, kontakty z innymi dzielnicami w zakresie zintegrowania sieci dróg rowerowych oraz przygotowania do ankiety?

3. Kto ze strony dzielnicy jest odpowiedzialny za w/w czynności?

4. Które z usterek i wad wskazanych na kwietniowym objeździe ścieżek skierowano już do usunięcia i na jakim etapie są te prace? Jeśli nie podjęto jeszcze żadnych działań, co jest tego powodem i kiedy można się spodziewać realizacji postulatów.

5. Kiedy zostanie dopuszczony ruch rowerów pod prąd na wielu nadających się do tego lokalnych ulicach zarządzanych przez Dzielnicę, zwłaszcza objętych strefą tempo 30?

II. Udogodnienia rowerowe na stacjach metra

1. Na których ulicach zostaną wytyczone poprzeczne drogi dojazdów do stacji metra? Czy zostaną zintegrowane z istniejącymi drogami? Na jakim etapie są obecnie te prace a także projekt docelowej drogi rowerowej na ul. Kasprowicza?

2. Czy na budowanych stacjach metra powstaną przechowalnie rowerów? Jeśli tak, jaka będzie ich konstrukcja i pojemność?

3. Czy rozważono możliwość rezygnacji z bramek? Jeśli nie jest to możliwe, to jakie inne udogodnienia dla rowerzystów przy wchodzeniu na peron zaproponuje Metro Warszawskie?

Prosimy, aby Zarząd Dzielnicy poparł nasze postulaty i zdecydowanie przypomniał dyrekcji Metra o pilnych już potrzebach zapewnienia odpowiedniego wsparcia rowerowi, który doskonale poprawi dostępność podziemnej kolei dla mieszkańców rejonów Bielan oddalonych od ul. Kasprowicza, czyli większości z nich. Przypominamy też, że do uruchamiania przechowalni rowerów w węzłach komunikacyjnych zobowiązuje aktualna Strategia Rozwoju Warszawy.

III. Udogodnienia rowerowe w urzędach

Za kilka dni ma się zacząć budowa nowego ratusza Bielan. Lokalizacja wszystkich wydziałów w jednym miejscu zapewne spowoduje wzmożony ruch w najbliższej okolicy nowej siedziby. W sytuacji promowania ruchu rowerowego w dzielnicy jakie są plany związane z zapewnieniem rowerzystom bezpiecznego i sprawnego dojazdu do nowego ratusza?

1. Czy planowane są drogi lub pasy rowerowe w tej okolicy (ul. Żeromskiego, Jarzębskiego, Staffa, Al. Zjednoczenia) zintegrowane z już istniejąca siecią?

2. Czy projekt ratusza przewiduje i czy będą przy nim zrealizowane parkingi rowerowe lub przechowalnie rowerów.

3. Czy coś stoi na przeszkodzie, by jeszcze przy obecnych siedzibach Urzędu pojawiły się bezpieczniejsze i bardziej funkcjonalne stojaki w kształcie odwróconej litery U, jakie powszechnie uznaje się za standard? Obecne tzw. „wyrwikółki” grożą uszkodzeniem koła i ułatwiają kradzież.

IV. Niedokończona inwestycja

W styczniu b.r. wystąpiliśmy w wnioskiem o informacje na temat ciągle nie dokończonej inwestycji w ciągu ulic Podczaszyńskiego, Perzyńskiego i Rudnickiego. Z zadowoleniem przyjęliśmy wyjaśnienia udzielone przez Wydział Ochrony Środowiska i próby dalszych działań w tej sprawie. Stwierdzamy jednak, że wśród przekazanych nam dokumentów żaden nie uzasadnia odstąpienia od realizacji prawomocnej Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nr 87/2000 z 12.04.2000r. wydanej przez Pańskiego poprzednika. Decyzja ta określiła przebieg wydzielonej ścieżki po południowej stronie ul. Rudnickiego, w istniejącej tam rezerwie terenu. Ponieważ czas mija, wnosimy o pilne przystąpienie do realizacji zapisanych w tej decyzji ustaleń i wybudowanie w/w brakującego odcinka ścieżki. Niezależnie od tego wnosimy o pilne doprowadzenie do pełnej funkcjonalności pozostałych odcinków w/w ciągu rowerowego na odcinku Podleśna – Broniewskiego, który już szósty rok przynosi wstyd naszej dzielnicy. Nieczynne sygnalizatory okryte czarną folią są już znane rowerzystom w całej Warszawie. Braki i niespójności oznakowania stanowią istotne zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników, czego Zarząd Dzielnicy powinien mieć świadomość jako inwestor odpowiedzialny za stan w/w ścieżki.

V. Progi na ul. Nocznickiego

Naszym zdaniem pilnej interwencji wymagają nieprzepisowo wysokie progi i uskoki na ścieżce rowerowej przy Nocznickiego, wybudowanej i nadzorowanej przez Urząd Dzielnicy. Przypuszczamy, że niezgodności z rozporządzeniem z 2.03.99 (Dz. U. Nr 43, poz. 430) da się jeszcze usunąć bezkosztowo, w ramach rękojmi. Liczymy, że w przyszłości tego rodzaju uciążliwe i niebezpieczne niedoróbki będą wyłapywane od razu przez urzędników nadzorujących inwestycje, w czym pomoże zapraszanie na odbiór robót rowerzystów.

Liczymy, że współpraca władz dzielnicy, radnych i naszego stowarzyszenia będzie kontynuowana nie tylko w dziedzinie transportu rowerowego przynosząc wymierne efekty dla mieszkańców Bielan i satysfakcję wszystkim uczestnikom wspólnych działań.

Do wiadomości:

1. Stanisław Plewako, Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. Rozwoju Transportu Rowerowego

2. Komisja Architektury, Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Ekologii Rady Dzielnicy Bielany na ręce jej przewodniczącej p. Ilony Soji-Kozłowskiej

Dalszy ciąg

Reakcja Urzędu na część spraw [zobacz >>>]