BD-KR-0561-09-08

Warszawa, 18 lutego 2008 r

Do: Pan Marcin Jackowski

W odpowiedzi na Pańskie pismo z dn. 18 stycznia 2008 r. informujemy, że urządzanie parkingów rowerowych przy stacjach Metra nie było brane pod uwagę na etapie projektowym. Również projekty stacji powstających obecnie na odcinku bielańskim powstały jeszcze zanim Miasto zaczęło rozpoznawać zagadnienia transportu rowerowego jako jeden z elementów systemu komunikacyjnego.

Na obecnym etapie, biorąc pod uwagę bielański odcinek Metra, organizacja parkingów typu „park and ride", na których planuje się wydzielać miejsca do parkowania rowerów, (jak np. na parkingu przy ul. Włościańskiej, przy stacji Metro Marymont) lub samodzielnych urządzeń tego typu, przeznaczonych dla rowerów, leży w kompetencjach Zarządu Transportu Miejskiego.

Całokształt spraw ruchu rowerowego, w tym, zagadnienie parkingów „bike and ride" jest monitorowany przez Wydział Transportu Rowerowego Biura Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy.

Stanisław Szweycer
Z-ca Dyrektora

do wiadomości:
1. a/a
2. Pan Witold Nowakowski
p.o. Naczelnika Wydziału Skarg i Wniosków

Wytłuszczenia od redakcji

Fragmenty ponownej skargi

Wnoszę o ponowne rozpatrzenie sprawy to znaczy o wydanie prezesowi zarządu Metra Warszawskiego polecenia niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do

1. umożliwienia bezpiecznego przechowywania rowerów na stacjach metra, zwłaszcza na odcinku bielańskim, gdzie stacje są dopiero budowane i można to jeszcze zrobić mniejszym kosztem (bez demontażu, przeróbek, kolizji z zagospodarowaniem i wystrojem itp.)

2. ułatwienia wprowadzania rowerów na perony poprzez rezygnację z mechanicznych bramek na rzecz np. optoelektronicznego zliczania pasażerów,

3. ułatwienia przewozu rowerów poprzez montaż w każdym składzie lub wagonie odpowiednich uchwytów pozwalających na stabilne i bezpieczne zamocowanie roweru na czas przejazdu,

4. wprowadzenia powyższych założeń do projektów II linii metra.

UZASADNIENIE

Jak twierdzi pan Jerzy Lejk w odpowiedzi na pismo GP-XI-EK/0114-2/07, Metro zdecydowanie popiera wszelkie działania mogące usprawnić transport rowerowy w Warszawie [zobacz >>>], można więc oczekiwać, że zastosuje się do powyższych zaleceń nie kwestionując ich zasadności. Skoro, jak twierdzi pan Stanisław Szweycer, całokształt spraw ruchu rowerowego, w tym, zagadnienie parkingów „bike and ride" jest monitorowany przez BDiK, powyższe zalecenia mogą i powinny być zrealizowane bez zbędnej zwłoki.

Odnosząc się do pisma BD-KR-0561-09-08 z-cy dyrektora BDiK wyrażam zdecydowaną dezaprobatę dla pobieżnego i lekceważącego potraktowania sprawy. W szczególności:

1. Doskonale wiem, że urządzanie parkingów rowerowych przy stacjach metra nie było brane pod uwagę na etapie projektowym . Gdyby było brane – nie miałbym potrzeby występować w tej sprawie. Stwierdzenie tego faktu przez z-cę dyrektora BDiK w żaden sposób nie zwalnia go z podjęcia działań, aby takie potrzeby zostały wzięte pod uwagę. Nakazuje to m.in. obowiązująca Strategia Rozwoju, za której realizację odpowiada Prezydent Miasta, liczę więc na poważne potraktowanie sprawy. Podawanie przyczyn jakieś sytuacji jako odpowiedzi na wniosek o jej zmianę zakrawa na kpinę z obywatela.

2. W jakim celu z-ca dyrektora BDiK informuje mnie, że organizacja parkingów, na których planuje się wydzielać miejsca do parkowania rowerów, leży w kompetencjach Zarządu Transportu Miejskiego? Czy Biuro Drogownictwa i Komunikacji swój nadzór nad ZTM realizuje przez odsyłanie do niego obywateli naruszając przy tym Art. 243. KPA? Proszę o wyrażenie opinii, czy Prezydent Miasta akceptuje takie praktyki, a jeśli nie – jakie działania podejmie, by je wyeliminować.

3. Kolejne zdanie, iż „całokształt spraw ruchu rowerowego, w tym, zagadnienie parkingów „bike and ride" jest monitorowany przez Wydział Transportu Rowerowego BDiK” pozostaje w sprzeczności z w/w uchylaniem się od odpowiedzialności i przerzucaniem jej na ZTM. Proszę o sprecyzowanie, jakie praktyczne efekty tego monitorowania odczują mieszkańcy miasta w zakresie bezpiecznego przechowywania rowerów w węzłach komunikacyjnych, dworcach i innych obiektach publicznych oraz kiedy to nastąpi.

Wnoszę o uzyskanie od zarządu Metra Warszawskiego szczegółowego i pełnego zapisu owych standardów bezpieczeństwa ze wskazaniem, które dokładnie zapisy wykluczają parkowanie rowerów, a jednocześnie nie wykluczają w/w form korzystania z pomieszczeń w obrębie stacji i załączenie ich do odpowiedzi na niniejszą skargę.

(...)

Postulat, z którym występuję, jest pilny, kluczowy dla poszerzenia zasięgu metra i społecznych korzyści z tego jakże kosztownego środka transportu, niezwykle istotny dla zrównoważonego rozwoju miasta i całkowicie uzasadniony zapisami aktualnej strategii, za której realizację odpowiada Prezydent Warszawy. Zwlekanie z jego realizacją byłoby działaniem w dwójnasób szkodliwym dla interesu publicznego

1. jako niegospodarność narażająca budżet Miasta na straty oraz

2. jako pozbawienie osób mieszkających dalej od stacji metra istotnego udogodnienia w postaci możliwości dojechania do nich na rowerze i kontynuowania podróży metrem.

Oznaczałoby to niewywiązywanie się przez Prezydenta Warszawy z powierzonego przez Radę Warszawy obowiązku realizacji strategii rozwoju do roku 2020.

Ciąg dalszy

[zobacz >>>] [zobacz >>>]