W kwietniu Zielone Mazowsze wspólnie z Bractwem Rowerowym wystąpiło o uporządkowanie kwestii parkowania rowerów na parkingach Kolei Mazowieckich [zobacz >>>]. Zwróciliśmy przede wszystkim uwagę na niesprawiedliwy system pobierania opłat. Dość szybko otrzymaliśmy odpowiedź, niestety nie taką na jaką liczyliśmy.

Odpowiedź Kolei Mazowieckich

2012.05.07: Spółka informuje, że przekaże informacje

W odpowiedzi na pismo z dnia 18 kwietnia 2012 r. Spółka Koleje Mazowieckie - KM sp. z o.o. informuje, że zwróciliśmy się pismem nr MAN3-070-08-2012 do Właściciela parkingów Parkuj i Jedź z prośbą o rozważenie możliwości całkowitego zniesienia opłat lub ich zawieszenia za parkowanie rowerów w czasie trwania promocji w Spółce KM pn. Rower gratis.

Ponadto w ww. piśmie wystąpiliśmy również z prośbą o podjęcie decyzji w sprawie modernizacji kształtu stojaków rowerowych oraz zmiany miejsca ich usytuowania na terenie parkingu w Radomiu. Informujemy, że do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy od Właściciela parkingów odpowiedzi na przedstawione propozycje zmian, wynikające także z uwag Bractwa Rowerowego.

Więcej informacji w przedmiotowej sprawie przekażemy niezwłocznie po uzyskaniu od Inwestora systemu odpowiedzi na wystosowane przez Spółkę KM pismo.

2012.05.14: O zasadności, celach i założeniach

Nawiązując do pisma nr MAN3-072-05-2012 z dnia 07 maja 2012 r. informujemy, że otrzymaliśmy od Właściciela parkingów Parkuj i Jedź stanowisko w kwestii zniesienia opłat za pozostawienie rowerów na parkingach będących w administrowaniu Spółki Koleje Mazowieckie - KM sp. z o.o.

Z przykrością informujemy, iż Samorząd Województwa Mazowieckiego nie wyraził zgody na zniesienie przedmiotowych opłat. W opinii Inwestora systemu takie działanie nie jest zasadne w przypadku ponoszenia przez Właściciela parkingów i tak zbyt wysokich kosztów ich utrzymania, w tym zapewnienia dozoru. Zdaniem Inwestora dużym udogodnieniem dla użytkownika roweru jest możliwość pozostawienia za niewielką kwotę swojego pojazdu na dozorowanych parkingach Parkuj i Jedź.

Ponadto należy zwrócić szczególną uwagę, iż przedmiotowe parkingi realizowane są głównie w celu ograniczenia ruchu samochodów osobowych na drogach dojazdowych i centrach miast, co w szczególności pozytywnie wpływa na zmniejszenie emisji szkodliwych związków chemicznych do atmosfery. Parkingi Parkuj i Jedź nie są z założenia parkingami dla rowerów. Stwarzają one jedynie możliwość bezpiecznego pozostawienia roweru w przypadku rezygnacji z bezpłatnego jego przewozu koleją pod nadzorem i za symboliczną opłatą.

W kwestii zmiany lokalizacji wiat rowerowych znajdujących się na parkingu w Radomiu oraz modernizacji ich kształtu informujemy, że Inwestor systemu zajmie stanowisko w przedmiotowej sprawie po określeniu kosztów realizacji proponowanych zmian.

Dyrektor Biura Administracyjnego
Małgorzata Tendera

Od redakcji

Przede wszystkim: cieszymy się niezmiernie, że 2 złote dziennie pobierane od rowerzystów ratuje budżet najbogatszego województwa w kraju określanym jako gospodarczy tygrys Europy. Bogactwo województwa jest imponujące, skoro woli zachęcać klientów kolei do wożenia rowerów w pociągach niż do ich pozostawiania na stacji.

W kwestii ograniczania ruchu samochodów na drogach dojazdowych i w centrach miast odpowiadającemu umknął fakt, że np. w Radomiu parking Parkuj i Jedź znajduje się w śródmieściu. Zatem, aby zmniejszyć kongestię należałoby zachęcać do dojeżdżania do parkingu rowerem. Z kolei w aglomeracji warszawskiej konkurencją dla płatnych parkingów KM w podwarszawskich miejscowościach są bezpłatne parkingi ZTM w granicach Warszawy. Brak koordynacji polityki opłat pomiędzy ZTM a samorządem województwa powoduje czytelny przekaz - zamiast jechać rowerem do najbliższej stacji KM i dalej pociągiem, pchaj się samochodem do Warszawy, nie tylko zapłacisz mniej za bilet, ale także mniej za parking.

A myśl, że: Parkingi Parkuj i Jedź nie są z założenia parkingami dla rowerów zalicza się do tych złotych i zasługuje na to, by pozostawić ją bez komentarza.