Od redakcji

Ogromne rozproszenie organizacyjne stołecznych istytucji odbija się negatywnie w wielu dziedzinach, nie tylko infrastruktury drogowej i rowerowej. Obecna ekipa zamiast integrować liczne zarządy i biura zwiększyła jeszcze poziom urzędowej entropii wydzielając ZMID z ZDM. Warunki transportu rowerowego w Warszawie zależą dziś od

Do tego dochodzi jeszcze liczna nadbudowa biur urzędu miasta: Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Biuro Rozwoju Miasta, Biuro Infrastruktury, Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w w Pasie Drogowym i inne.

Próbą polepszenia sytuacji w dziedzinie rowerowej miało być powołanie 2,5 roku temu koordynatorów dzielnicowych ds. transportu rowerowego. Niestety, trudno tę próbę uznać za udaną. Poniżej publikujemy opinię BDiK na ten temat oraz informacje nadesłane z dzielnic. Przed pójściem do lokalu wyborczego warto do nich zajrzeć i sprawdzić, jak tematykę rowerową traktowały władze naszej dzielnicy w mijającej kadencji i jak udzielona odpowiedź ma się do rzeczywistości.

Niestety, nie daliśmy rady wykonać zbiorczego zestawienia porównawczego tych informacji, choć na pewno odsłoniłoby ono dalsze ciekawe wnioski. Osoby, które chciałyby się tego podjąć, prosimy o kontakt z biurem ZM.

Pismo BDiK w sprawie koordynatorów

Do: Stowarzyszenie „Zielone Mazowsze"

W odpowiedzi na wystąpienie z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie udostępnienia informacji publicznej na temat działalności koordynatorów dzielnicowych ds. transportu rowerowego, powołanych przez Burmistrzów dzielnic, na wniosek Biura Drogownictwa i Komunikacji z dnia 25 lutego 2008 r., znak: BD-KR-0718-01-08 - Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy wyjaśnia co następuje.

Na wstępie wskazać należy, że jak zostało to podniesione we wniosku, inicjatywa powołania koordynatorów dzielnicowych ds. transportu rowerowego została zaprezentowana Burmistrzom dzielnic w piśmie z dnia 25 lutego 2008 r., znak: BD-KR-0718-01-08. Niemniej pismo to, nie miało charakteru polecenia służbowego, ani innej prawnie przewidzianej formy obligującej właściwe władze dzielnic do realizacji wskazanych w nim dyspozycji. Formę taką zgodnie z ustawą z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy oraz innymi aktami dotyczącymi działalności warszawskiego samorządu terytorialnego, mogą mieć jedynie zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy, Uchwały Rady m.st. Warszawy, ewentualnie pisma kierowanego do Burmistrzów, a podpisane przez Prezydent m.st. Warszawy /traktowane jako pewna forma polecenia służbowego/. Pomimo tak przyjętej formy wystąpienia o powołanie koordynator ds. transportu rowerowego, wszyscy Burmistrzowie udzieli na nie stosownej odpowiedzi, wskazując osoby które zostały wyznaczone do pełnienia tej funkcji.

Podjęta przez Biuro Drogownictwa i Komunikacji, na potrzeby opracowania Programu Rozwoju Ruchu Rowerowego analiza działalności koordynatorów dzielnicowych, wykazała słabą skuteczność tak przyjętego modelu współpracy pomiędzy Urzędem m.st. Warszawy (a w szczególności właściwą komórką organizacyjną ds. transportu rowerowego) a Urzędami dzielnic. Przykładem tej współpracy była inwentaryzacja infrastruktury rowerowej na terenie dzielnic, przeprowadzona w drugie połowie 2009 r. W przypadku 7 dzielnic (Śródmieście, Targówek, Ursynów, Ursus, Wilanów, Wola i Żoliborz) otrzymano od koordynatorów pełną informację na temat stanu infrastruktury i planów rozwojowych. 5 koordynatorów (Bemowo, Białołęka, Rembertów, Wesoła i Włochy) nie przekazało w tym zakresie żadnych informacji, a pozostali koordynatorzy jedynie częściowe. Przeprowadzona analiza wskazała również, iż w żadnej dzielnicy nie został powołany koordynator ds. transportu rowerowego, którego zadaniem byłoby zajmowanie się wyłącznie problemami transportu rowerowego. Przyczyn braku prawidłowej współpracy pomiędzy Biurem Drogownictwa i Komunikacji, a koordynatorami dzielnicowymi należy się doszukiwać w nieobligatoryjnej formie wniosku o ich powołanie. Wskazani przez Burmistrzów pracownicy Urzędów dzielnic (bądź w nielicznych przypadkach członkowie zarządów dzielnic) pełnią tą funkcję na zasadzie dobrowolności, bez wpisania jej do zakresu obowiązków służbowych. Brak jest zatem na chwile obecną możliwości wiążącego wpływania na działania koordynatorów dzielnicowych ds. transportu rowerowego. Ich współpraca z tut. Biurem odbywa się na zasadzie dobrowolności, a w wielu przypadkach wykracza poza zakres obowiązków wynikający z opisu stanowiska pracy. Na chwile obecną trwają prace nad wydaniem przez Prezydenta m.st. Warszawy zarządzenia scalającego wszystkie regulacje dotyczące transportu rowerowego w mieście, w tym regulującego kwestie powoływania koordynatorów we właściwych jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy ds. transportu rowerowego i ich współdziałaniu z Biurem Drogownictwa i Komunikacji. Wydanie takowych regulacji uzależnione jest od pozytywnej opinii Biura Prawnego oraz jego zgodności z regulacjami prawnymi dotyczącymi ustroju m.st. Warszawy.

(...) Jednocześnie informujemy, iż na dzień udzielenia odpowiedzi brak jest koordynatora w Dzielnicy Włochy, gdyż osoba dotychczas pełniąca te funkcję zrezygnowała z pracy w Urzędzie Dzielnicy. Ponadto, przekazujemy również opracowane przez Sekcję Transportu Rowerowego Biura zestawienie danych kontaktowych do koordynatorów dzielnicowych ds. transportu rowerowego.

Dyrektor Biura Drogownictwa i Komunikacji
Mieczysław Reksnis

Załączniki:
[w odsyłaczach poniżej]

[Wytłuszczenia i skróty od redakcji, skan pełnej kopii pisma wrzutnia.fz.eco.pl/rowerowe/dzielnicowi/bdik2zm_koordynatorzy201009.pdf ]

Wykaz koordynatorów

wrzutnia.fz.eco.pl/rowerowe/dzielnicowi/koordynatorzy_dz_wykaz.pdf

Odpowiedzi z dzielnic

Bemowo

Brak odpowiedzi

Białołęka

Brak odpowiedzi

Bielany

wrzutnia.fz.eco.pl/rowerowe/dzielnicowi/koordynator_dz_Bielany.pdf

Mokotów

wrzutnia.fz.eco.pl/rowerowe/dzielnicowi/koordynator_dz_Mokotow.pdf

Ochota

Brak odpowiedzi

Praga Południe

wrzutnia.fz.eco.pl/rowerowe/dzielnicowi/koordynator_dz_PragaPoludnie.pdf

Praga Północ

wrzutnia.fz.eco.pl/rowerowe/dzielnicowi/koordynator_dz_PragaPonoc.pdf

Rembertów

wrzutnia.fz.eco.pl/rowerowe/dzielnicowi/koordynator_dz_Rembertow.pdf

Śródmieście

wrzutnia.fz.eco.pl/rowerowe/dzielnicowi/koordynator_dz_Srodmiescie.pdf

Targówek

wrzutnia.fz.eco.pl/rowerowe/dzielnicowi/koordynator_dz_Targowek.pdf

Ursus

wrzutnia.fz.eco.pl/rowerowe/dzielnicowi/koordynator_dz_Ursus.pdf

Ursynów

wrzutnia.fz.eco.pl/rowerowe/dzielnicowi/koordynator_dz_Ursynow.pdf

Wawer

wrzutnia.fz.eco.pl/rowerowe/dzielnicowi/koordynator_dz_Wawer.pdf

Wesoła

Brak odpowiedzi

Wilanów

wrzutnia.fz.eco.pl/rowerowe/dzielnicowi/koordynator_dz_Wilanow.pdf

Włochy

wrzutnia.fz.eco.pl/rowerowe/dzielnicowi/koordynator_dz_Wlochy.pdf

Wola

wrzutnia.fz.eco.pl/rowerowe/dzielnicowi/koordynator_dz_Wola.pdf

Żoliborz

wrzutnia.fz.eco.pl/rowerowe/dzielnicowi/koordynator_dz_Zoliborz.pdf

O co pytaliśmy

Wystąpiliśmy o następujące informacje dotyczące pracy każdego koordynatora:

1. Imię, nazwisko, wydział, komórka i służbowe dane kontaktowe (tel., e-mail, adres).

2. Jaką część etatu poświęca na sprawy rowerowe (może być uśrednione).

3. Czy ma określony zakres obowiązków dotyczących spraw rowerowych (jaki i przez kogo).

4. Jakiego typu zadania w tym zakresie wykonuje.

5. Jakimi konkretnymi sprawami zajmował się do tej pory.

6. Jakie projekty, umowy lub zamówienia opiniował.

7. Jakie interwencje podejmował na skutek zgłoszeń od społeczeństwa.

8. Jakie własne inicjatywy próbował realizować i z jakim skutkiem

9. Czy uczestniczył w formułowaniu założeń do projektów, SIWZ i innych dokumentów. Jeśli tak, w jakich i co udało mu się do nich wnieść w aspekcie rowerowym. Czy napotykał przy tym na problemy.

10. W jakich szkoleniach brał udział i w jaki sposób były one pomocne w pracy.

11. Jakie ma przemyślenia na temat funkcjonowania stanowiska koordynatora (powody do satysfakcji, propozycje rozwiązania napotykanych problemów, obciążenie pracą itp.)

12. Jak częste ma kontakty z organizacjami społecznymi i jak może je scharakteryzować.

13. Jak intensywnie używa roweru w codziennych podróżach po mieście (np. do pracy).

14. Jakimi sprawami planuje zajmować się do końca tego roku.

Część z tych pytań pozostała bez odpowiedzi, co również jest bardzo wymowne.

O co BDIK prosiło burmistrzów

Do: Burmistrzowie Dzielnic według rozdzielnika

Szanowni Państwo,

W następstwie ustaleń podjętych z Doradcą Prezydenta m.st. Warszawy ds. Społecznych, uprzejmie proszę o wskazanie w Urzędach Dzielnic pracownika, którego zadaniem będzie koordynacja działań związanych z rozwojem transportu rowerowego na terenie Dzielnicy.

Zadaniami Koordynatora ds. Transportu Rowerowego będzie:

1. Pozyskiwanie, ocena, konsultowanie i archiwizowanie informacji na temat inwestycji związanych z Transportem Rowerowym w Dzielnicy.

2. Współdziałanie z Wydziałem Transportu Rowerowego i Komunikacji Pieszej Biura Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy oraz koordynacja działań Dzielnicy z działaniami Miasta w zakresie Transportu Rowerowego.

Koordynator ds. Transportu rowerowego powinien orientować się w zagadnieniach związanych z transportem rowerowym, drogownictwem oraz ochroną środowiska, a także czynnie korzystać z roweru w celach komunikacyjnych.

Stanisław Szweycer
Z-ca Dyrektora Biura Drogownictwa i Komunikacji

do wiadomości:
1. a/a
2. Pani Karolina Malczyk, Doradca Prezydenta m.st. Warszawy ds. Społecznych