Co się dzieje na Kole?

Do: Krzysztof Strzałkowski Burmistrz Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Szanowny Panie Burmistrzu,

W ubiegłym tygodniu dotarła do nas wiadomość, że właściciel galerii handlowej Wola Park podpisał z Zarządem Miejskich Inwestycji Drogowych porozumienie w sprawie budowy drogi pomiędzy galerią handlową a skrzyżowaniem ulic Księcia Janusza i Dywizjonu 303. Z zainteresowaniem przeczytaliśmy Pana wypowiedź w tej sprawie dla Gazety Wyborczej.

Co zrobiliśmy?

Dokonaliśmy przeglądu dostępnych materiałów w tej sprawie i podzielamy Pana pogląd, że budowa proponowanej drogi nie powinna się odbywać za plecami mieszkańców. Stowarzyszenie Zielone Mazowsze w pełni popiera Pana stanowisko, że w tej sprawie powinny odbyć się konsultacje społeczne z mieszkańcami.

Zgodnie z obowiązującą Uchwałą Nr LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy mogą one się odbyć z Pana inicjatywy. Gorąco zachęcamy do podjęcia tego kroku i deklarujemy wolę pomocy merytorycznej oraz aktywne uczestnictwo w nich, gdyż zależy nam na spełniających potrzeby mieszkańców rozwiązaniach transportowych i środowiskowych.

Co proponujemy?

Chcąc wesprzeć Pana merytorycznie w podjęciu inicjatywy proponujemy zawarcie w konsultacjach z mieszkańcami następujących kwestii:

1. Przedmiotem konsultacji powinna być w pierwszej kolejności zasadność budowy nowej drogi. Powinien być rozpatrywany wariant zerowy, czyli niebudowania drogi w ogóle. Dotarły do nas obawy mieszkańców, że zostanie wyciętych około 100 drzew na terenie ogródków działkowych, a także wzrosną korki na lokalnych ulicach na Kole. Mieszkańcy zamierzają protestować przeciwko budowie podobnie jak to miało miejsce w lutym tego roku na Wybrzeżu Helskim.

2. Ponadto na podstawie udostępnionych w prasie szkiców drogi obawiamy się również, że zaproponowane rozwiązania mogą być niezgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Ulrychowa w rejonie ul. Księcia Janusza oraz rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Na rysunku widoczne jest rondo w ciągu ul. Księcia Janusza, którego nie ma w planie miejscowym. Ponadto projektanci proponują ruch rowerowy na chodniku na drodze dojazdowej z osiedla mieszkaniowego do galerii handlowej. Przewidujemy, że ruch pieszy i rowerowy będą zapewne znacznie większe niż dopuszczalny przez prawo zakres stosowania ciągu pieszo-rowerowego. Kwestie zgodności projektu budowy drogi z przepisami prawa krajowego i lokalnego powinny być uwzględnione przez projektanta przed ich przekazaniem do konsultacji z mieszkańcami.

3. Konsultacje powinny dotyczyć nie tylko budowy drogi, ale też jej powiązań z istniejącą infrastrukturą drogową i siecią przyrodniczą miasta. Nie wiadomo, w jaki sposób inwestor zamierza zapewnić połączenie budowanych chodników i drogi dla rowerów z infrastrukturą pieszą i rowerową wzdłuż ul. Górczewskiej oraz na terenie wokół galerii handlowej. Omawiane miejsce leży w głównym powiązaniu przyrodniczym pomiędzy obszarami systemu przyrodniczego zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy. Dlatego dla wariantów zakładających budowę drogi zarządzający galerią handlową powinien przedstawić mieszkańcom w trakcie konsultacji analizy ruchu drogowego i z zakresu ochrony środowiska uzasadniające przyjęte rozwiązania oraz zabezpieczające mieszkańców przed ich negatywnymi skutkami.

4. Jako formy konsultacji proponujemy:

a. pisemne, w tym elektroniczne, zbieranie uwag;

b. zbieranie uwag w punkcie konsultacyjnym (ewentualnie czat z projektantem, jeśli nie będzie możliwa organizacja punktu konsultacyjnego na żywo w związku z ograniczeniami sanitarnymi);

c. warsztaty projektowe (w formie on-line, jeśli nie będzie możliwa organizacja spotkania na żywo w związku z ograniczeniami sanitarnymi);

d. ankiety samodzielnie wypełniane przez respondentów, w tym przy użyciu Internetu.

Najważniejszym elementem konsultacji powinny być warsztaty projektowe, podczas których projektant będzie miał możliwość wysłuchania pomysłów zainteresowanych mieszkańców, a także ustosunkowanie się do nich i ich wdrożenie.

5. Za absolutnie konieczne uważamy organizację konsultacji we współpracy z zarządcą galerii handlowej Wola Park. Proponujemy, aby konsultacje odbyły się możliwie szybko, gdyż plany inwestora przewidują budowę drogi już w następnym roku.

Uprzejmie prosimy o informowanie Stowarzyszenia Zielone Mazowsze o dalszym przebiegu prac nad budową drogi przez Wola Park, w szczególności konsultowaniu jej z mieszkańcami.

Do wiadomości

1. Justyna Glusman, Dyrektor Koordynator ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni

2. Waldemar Lasek, Dyrektor Biura Polityki Mobilności i Transportu

3. Anna Piotrowska, Dyrektor Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych