Urząd Miasta oficjalnie informuje, że nie znajduje podstaw prawnych do zakazywania parkowania rowerów na stacjach metra. To optymistyczna wiadomość i potwierdzenie naszych przypuszczeń, że wcześniejsze negatywne stanowiska Metra Warszawskiego w tej kwestii były bezzasadne, choć wypowiadano je w sposób nie znoszący sprzeciwu. Zarząd Metra próbował w nich nadrobić brak argumentów -- najpierw uderzając w złowieszczy ton grozy, potem mnożąc rozporządzenia i paragrafy, ale konkretów nigdy nie było [zobacz >>>]. Teraz wiadomo dlaczego -- one po prostu nie istnieją.

Poniższa jedna jaskółka cieszy, ale nie czyni wiosny. Nadal nie padają ze strony Ratusza nawet zapowiedzi działań zmierzających do tego, aby sukcesywnie stworzyć należyte warunki do przechowywania rowerów na każdej stacji metra. Choć w świetle stwierdzonego czarno na białym braku przeciwwskazań i wielości wystąpień rowerzystów w tej sprawie, a także zaleceń obowiązującej strategii rozwoju miasta należałoby oczekiwać zajęcia się tym tematem bezzwłocznie, poważnie i skutecznie.

BD-BR-MUT-0562-1-1-09

Warszawa, 30 stycznia 2009 r.

Do: Marcin Jackowski

W związku z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej z dn. 24 listopada 2008 r. (tekst niżej) w sprawie negatywnego stanowiska Metra Warszawskiego, dotyczącego parkowania rowerów na terenie stacji metra „ze względów bezpieczeństwa", uprzejmie informuję, że w przepisach, obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, takich, jak:

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 5 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowego trybu działań funkcjonariuszy Służby Więziennej podczas wykonywania czynności służbowych (Dz. U. z dnia 26 sierpnia 1997 r., Dz.U.97.100.623);

- Rozporządzenie Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej z dn 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 z 1999 r. ze zm. Dz. U. Nr 14, poz. 141 z 2001 r.)

- Ustawa z dn. 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. z dn. 28 listopada 2002 r., Dz.U.02.199.1671),

a stanowiących o postępowaniu z materiałami i przedmiotami niebezpiecznymi, rower, jako przedmiot niebezpieczny nie jest wymieniany.

Również w Modelowych Przepisach ONZ, w Kodeksie IMDG oraz w Instrukcjach Technicznych ICAO, dotyczących bezpiecznego transportu towarów niebezpiecznych drogą lotniczą, a także w przyjętym wraz z rozporządzeniem Rady UE i Parlamentu Europejskiego załączniku do zakazu wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych na pokład samolotów, wymienione są m.in., poza bronią wszelkiego rodzaju, łyżwy, kije narciarskie, baseballowe i do bilardu (ale nie rakiety do tenisa), deski skateboardowe - rowery nigdzie nie występują.

Janusz Galas
p.o. Zastępcy Dyrektora
Biura Drogownictwa i Komunikacji

do wiadomości:
- a/a
- Pani Ewelina Kozak, p.o. Dyrektora Gabinetu Prezydenta
- Pan Robert Antczak Rzecznik Informacji Publicznej

Przygotował: M.Utkin

Skan kopii pisma wrzutnia.fz.eco.pl/metro/bdik_rower_bezpieczny200901.pdf

Ponowienie Skargi

Warszawa, 24 listopada 2008 r.

Do: Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz
Prezydent Warszawy
Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

PONOWIENIE SKARGI i WNIOSKÓW
zarejestrowanych w Centralnym Rejestrze Skarg i Wniosków pod nr 69/08

W nawiązaniu do pism BD-BR-MUT-0561-6-1-08 [zobacz >>>] oraz BD-BR-MUT-0561-6-2-08 z [zobacz >>>] jestem zmuszony ponowić skargę na niewłaściwe załatwienie sprawy przez Biuro Prezydenta Warszawy i podległe mu jednostki. Zapowiedź zawartą w pierwszym z w/w pism przyjąłem z nadzieją na przełamanie niezrozumiałych oporów i trudności. Zastępca prezydenta Warszawy pan Jacek Wojciechowicz poinformował mnie, że zwrócił się do prezesa Metra Warszawskiego o zrewidowanie stanowiska w sprawie parkingów rowerowych na stacjach metra. Niestety, drugie pismo całkowicie rozwiało moje nadzieje. Pan wiceprezydent stwierdza, że przedstawiciel Metra podtrzymuje stanowisko, że „parkowanie rowerów na terenie stacji jest niewskazane ze względów bezpieczeństwa".

Jestem zdziwiony i rozczarowany, że spółka teoretycznie zależna od miasta nie reaguje na zalecenia zastępcy prezydenta Warszawy, a przy tym żadnej ze stron nie przeszkadza brak jakiegokolwiek uzasadnienia. Uprzejmie przypominam, że w myśl art. 6. KPA organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa. Nakładanie na obywateli zakazów i nakazów nie może się odbywać bez wskazania podstawy prawnej, stąd moje zdziwienie, że zastępca prezydenta Warszawy toleruje praktyki ewidentnie sprzeczne z zasadami państwa prawa i lekceważące dla obywatela na zasadzie ,,nie bo nie''.

Przypominam, że w p.18 poprzedniego pisma zwróciłem się wyraźnie o uzyskanie od zarządu Metra Warszawskiego szczegółowego i pełnego zapisu owych „standardów bezpieczeństwa” ze wskazaniem, które dokładnie zapisy wykluczają parkowanie rowerów, a jednocześnie nie wykluczają w/w form korzystania z pomieszczeń w obrębie stacji i załączenie ich do odpowiedzi na skargę. Wniosek (nie tylko ten zresztą) został zignorowany. Wobec tego składam go ponownie, tym razem w trybie art. 10 ust. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej. Oczekuję wskazania w określonym przez tę ustawę terminie 14 dni dokładnych artykułów, paragrafów itp. jednostek redakcyjnych polskich aktów prawnych wraz z ich brzmieniem i wyjaśnieniem zasadności zastosowania w stosunku do rowerów na stacjach metra.

Oczekuję też, że Prezydent Warszawy (lub upoważnione przez niego osoby) jako organ administracji publicznej nie ograniczy się do roli pośrednika, lecz potwierdzi pełność i zgodność z prawem przekazanych mi w/w wyjaśnień, wraz ze wskazaniem środków i instancji odwoławczych.

Ponadto zarzucam w/w odpowiedziom, że są ogólnikowe i nadal nie precyzują ani terminów, ani nawet przybliżonego zakresu planowanych działań, chociaż wyraźnie prosiłem o ich podanie. Nadal nie można więc uznać mojej skargi za należycie rozpatrzoną. Interesują mnie konkrety i efekty, a nie lakoniczne stwierdzenia, że jakaś instytucja coś deklaruje lub że niezbędne jest dokonanie odpowiednich ustaleń. Wnoszę o poinformowanie, jakie są wyniki spotkania mającego na celu dokonanie ustaleń, o którym napisano 3 miesiące temu, więc zakładam, że już się odbyło. Proszę o przekazanie notatki z tego spotkania w trybie w/w. Wnoszę o podanie, jakie dokładnie działania zostaną podjęte i w jakich terminach przyniosą one efekty – kiedy i w jaki sposób władze miasta wyjdą naprzeciw rosnącym potrzebom bezpiecznego parkowania rowerów na stacjach metra lub na tyle blisko wejść do nich, aby przejście nie było uciążliwe i zniechęcające.

Jednocześnie przypominam, że moja skarga dotyczyła również niewłaściwego załatwienia sprawy przez z-cę dyrektora Biura Drogownictwa i Komunikacji. Ponownie proszę o zajęcie stanowiska w pozostałym zakresie skargi, który został całkowicie pominięty w w/w pismach, z uwzględnieniem przepisów KPA. Proszę o ponowne przeczytanie mojego ostatniego pisma i udzielenie odpowiedzi na zawarte w nim ponumerowane punkty.

Z poważaniem
Marcin Jackowski

Kronika uporu i wydumanego terroru

[zobacz >>>]

[zobacz >>>]

[zobacz >>>]

[zobacz >>>]

[zobacz >>>]

[zobacz >>>]

[zobacz >>>]

[zobacz >>>]

[zobacz >>>]

[zobacz >>>]

[zobacz >>>]