PR/P/MN/3/2009

Warszawa, dnia 28-04-2009

Do: Marcin Jackowski

W odpowiedzi na nadesłane do nas pismo ZK-WII/JGO/562/7/2/08 Metro Warszawskie Sp. z o.o. pragnie Panu wyjaśnić co następuje.

Metro Warszawskie Sp. z o.o. opowiada się za zorganizowaniem parkingów rowerowych przy stacjach metra, w ich obrębie, bądź w niedalekiej od nich odległości. Uważamy, że takie rozwiązania sprzyjają dogodnemu dostępowi nie tylko do metra, ale też innych środków komunikacji miejskiej jak autobus czy tramwaj. Nadmieniamy, że nie jesteśmy obojętni w przedmiotowej sprawie biorąc udział w spotkaniach oraz opiniując pozytywnie wspomniane wcześniej rozwiązania (np. stojaki rowerowe przy stacji Centrum).

Podwyższone standardy bezpieczeństwa w metrze to przede wszystkim ochrona wszystkich osób korzystających z usług metra polegająca między innymi na stworzeniu warunków bezpiecznego przebywania w metrze, korzystaniu z wind i schodów, jak również wymogów przeciwpożarowych i bhp.

Przeznaczenie części przestrzeni stacji (korytarzy tj. dojść do peronów) pod przechowalnie rowerowe, w postaci wolnostojących stojaków czy wydzielonego pomieszczenia w strefie ogólnodostępnej spowodowało by złamanie tych zasad. Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 punkt 1 podpunkty b i c ustawy Prawo budowlane obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając między innymi bezpieczeństwo pożarowe i bezpieczeństwo użytkowania.

Ponadto za naszym stanowiskiem przemawiają również przepisy wykonawcze do powołanej wyżej ustawy Prawo budowlane tj. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Powyższe przepisy określają w rozdziale 4 „Drogi ewakuacyjne" (§ 236 i nast.) warunki jakie winny spełniać pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, tak aby zapewnić im możliwość bezpiecznej ewakuacji.

Stacje I linii metra zostały wybudowane zgodnie z powyższymi przepisami tj. mają wymaganą szerokość i długość wyjść ewakuacyjnych.

Zgodnie z powyższym wykluczamy możliwość dopuszczenia montażu stojaków wewnątrz stacji metra w ciągach komunikacyjnych ruchu pieszego.

Jesteśmy gotowi współdziałać w rozwiązywaniu problemu jakim są miejsca parkingowe dla rowerów przy stacjach metra natomiast będziemy przeciwni z przyczyn, o których była mowa wyżej parkowania rowerów na stacjach metra.

Członek Zarządu
Grzegorz Ledzion

Do wiadomości:
1. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa

[Wytłuszczenia od redakcji, skan kopii pisma wrzutnia.fz.eco.pl/metro/metro2mj_rowery_200904.pdf ]

Od redakcji

Rower drąży stację...

Czyżby deklaracja, że Metro opowiada się za zorganizowaniem parkingów rowerowych również w obrębie stacji, oznaczała rzeczywisty przełom i zwiastowała na przykład dopuszczenie stojaków rowerowych we wnękach poza ciągami komunikacyjnymi ruchu pieszego, takich jak te w obrębie stacji Słodowiec [zobacz >>>]?

Zobacz też

[zobacz >>>]

[zobacz >>>]

[zobacz >>>]

[zobacz >>>]

[zobacz >>>]

[zobacz >>>]

[zobacz >>>]

[zobacz >>>]

[zobacz >>>]

[zobacz >>>]

[zobacz >>>]

[zobacz >>>]

Dalszy ciąg

[zobacz >>>]

[zobacz >>>]