Otworzyć stację Słodowiec dla rowerów

Do: Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Pan Grzegorz Ledzion
Członek Zarządu

dotyczy pisma PR/P/MN/33/2009 z 25.05.2009 r.

Szanowny Panie!

Ponawiam wniosek o wykorzystanie do celu parkowania rowerów wnęk znajdujących się z obu stron wejść, w obrębie stacji Słodowiec, poprzez zamontowanie w nich stojaków rowerowych.

Zdjęcie wnęki wprost stworzonej do parkowania rowerów.

Uzasadnienie

Ponieważ nie przedstawiono mi dotychczas żadnych prawnych czy technicznych przeciwwskazań w realizacji w/w postulatu, zakładam, że takie przeszkody nie istnieją. Wnęki leżą zarówno poza przestrzenią komunikacyjną używaną podczas normalnego ruchu pasażerów na/z peronów, jak i daleko od wyjść ewakuacyjnych wymagających użycia i pełnego dostępu w sytuacjach zagrożeń (oraz oddzielone od nich bramkami). Ustawienie stojaków w postulowanych miejscach nie wpłynie więc negatywnie na warunki ruchu osób czy sprawność i bezpieczeństwo ewakuacji. Jeśli nie podzielają Państwo tej opinii, będę wdzięczny za przedstawienie uzasadnienia w postaci cytatów z norm czy przepisów, obiektywnych pomiarów, wyliczeń, szkiców itp.

Wskazane wnęki pozwolą minimalnym kosztem (zakup stojaków + montaż) osiągnąć doskonałe i wręcz wzorcowe warunki przechowywania roweru, na które składają się bliskość celu, zadaszenie, monitoring i ochrona przed wiatrem. Docelowo można osiągnąć pojemność nawet do 40 rowerów (po 10 na każdą z czterech wnęk).

W Państwa piśmie PR/P/MN/3/2009 [zobacz >>>] znajduje się deklaracja: Metro Warszawskie Sp. z o.o. opowiada się za zorganizowaniem parkingów rowerowych przy stacjach metra, w ich obrębie, bądź w niedalekiej od nich odległości. Proszę o zastosowanie tej deklaracji w praktyce. Mój postulat całkowicie mieści się w tym sformułowaniu, tzn. wskazane poprzednio wnęki przy wejściach znajdują się w obrębie stacji Słodowiec.

Nawiązując do początku ostatniego pisma wskazuję, że sformułowanie „w obrębie” oznacza to samo co wewnątrz, w granicach czy w środku. Aby rozwiać Państwa wątpliwości, posłużę się cytatami z aktów prawnych, które z wiadomych względów wymagają jasności i jednoznaczności sformułowań i można je uznać za zgodne z semantyką, składnią i pragmatyką języka polskiego.

Określenie „w obrębie” pojawia się w następujących artykułach Ustawy Kodeks wykroczeń:

Art. 82. § 1. Kto (...) 3) nie usuwa lub nie zabezpiecza w obrębie budynków urządzeń lub materiałów stwarzających niebezpieczeństwo pożaru; (...) podlega karze (...).

Art. 117. Kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków (...) podlega karze (...)

Jasnym i oczywistym jest, że ustawodawca w obu przypadkach ma na myśli nie obszar graniczny tj. tereny w zasięgu, bezpośrednio przylegające do budynków i nieruchomości (jak można by przetransponować Państwa opinię), lecz całą przestrzeń wnętrza zawartego między liniami lub płaszczyznami granicznymi. Przyjęcie tutaj interpretacji podanej w piśmie PR/P/MN/33/2009 [zobacz >>>] prowadziłoby do absurdu – ustanowienia regulacji obowiązujących w bliżej nieokreślonym obszarze granicznym, a nie obowiązujących wewnątrz tego obszaru.

Z kolei w Ustawie Prawo o ruchu drogowym Art. 2. ust. 1 definiuje drogę jako wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, (...), łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów (...)

Tu również nie ma wątpliwości, że sformułowanie „w obrębie pasa” oznacza dowolne położenie wewnątrz jego linii rozgraniczających, a nie w obszarze granicznym czy gdziekolwiek poza pasem.

Tak więc nie można zgodzić się z Państwa stanowiskiem, uznającym moją interpretację jako omyłkową, a sprawę za wyjaśnioną i uzasadnioną. Zwłaszcza że nie sprecyzowali Państwo ani definicji zawartej w Słowniku Poprawnej Polszczyzny, ani „szczegółów wynikania logicznego z kontekstu całego zdania”, na jakie się Państwo powołują (tzn. przesłanek, reguł wnioskowania i konkluzji)

Nie wiadomo, co oznacza użyte przez Państwa nieprecyzyjne pojęcie obszaru granicznego i jak się go wyznacza w dwóch wymiarach, czy względem konturów obiektu rzutowanego na płaszczyznę, czy względem geodezyjnych linii rozgraniczających itp. Trudno więc odnieść się do tak sformułowanego ostatniego stanowiska. Jednak Państwa wcześniejsza aprobata dla parkowania rowerów w obrębie stacji brzmi jednoznacznie (jak wykazałem powyżej) i nie budzi wątpliwości. Pozostaje jedynie przejść do realizacji w praktyce.

Jako obrazowy przykład potwierdzający zasadność mojego postulatu przekazuję zdjęcie stojaków zainstalowanych w obrębie stacji kolejowej Bruxelles Luxemburg.

Na uwagę zasługuje po pierwsze przenikanie się obszaru parkowania z ciągami komunikacyjnymi i połączenie obu funkcji bez szkody dla żadnej z nich. Po drugie – lokalizacja stojaków głęboko w przejściu pod budynkiem należącym do kompleksu Parlamentu Europejskiego, gdzie przywiązuje się bardzo dużą wagę do bezpieczeństwa i estetyki, ale (jak widać) wcale nie wyklucza to ułatwień dla roweru jako środka transportu i bardzo poważnego traktowania obywateli, którzy z niego korzystają. Wymowna jest też liczba rowerów na zdjęciu (w sumie prawie 50).

Gorąco zachęcam, aby spróbowali Państwo spojrzeć na to wystąpienie przychylniejszym okiem niż do tej pory, i dostrzec w nim okazję do realizacji własnej misji i strategii rozwoju miasta, zwiększenia dostępności metra, wsparcia najprzyjaźniejszego środowisku środka transportu i poprawy własnego wizerunku.

Proszę o udzielenie odpowiedzi pocztą elektroniczną, ew. listem zwykłym.

Z poważaniem

Marcin Jackowski

Więcej zdjęć

Aby dać czytelnikom pełniejszy obraz rowerowych ułatwień w obrębie brukselskiej stacji kolejowej Luxemburg umieszczamy kilka dodatkowych zdjęć.

Widok z innej strony na stojaki rowerowe. Zdjęcie wykonano w grudniu!

Widok wejścia prostopadły do ulicy, na górze nazwa stacji, na dalekim planie jej wnętrze.

Tam właśnie, w głębi budynku nad stacją (schowaną pod ziemią) znajduje się punkt handlowo-serwisowy.

Informuje o nim także znak na zewnątrz. Na filarach podświetlone tablice z nazwą stacji - w wejściu wyposażonym w stojaki pokazane wyżej

Niecodzienną ciekawostką (także w obrębie stacji) była wystawa poświęcona rowerom.

Dość ambitna, z dużą ilością informacji tekstowych takich jak zalety roweru jako środka transportu i cytaty znanych ludzi na jego temat. Tutejsze władze nie tylko konsekwentnie stawiają na rower w transporcie, ale dbają też, aby mieszkańcy wiedzieli, z czego to nastawienie wynika.