UAN/8331/Ur-307/99

Dotyczy: pisma z dnia 18-03-1999r. w sprawie inwestycji związanych z rozwojem komunikacji rowerowej.

Wydział Architektury, Urbanistyki i Ochrony Środowiska uprzejmie informuje, że zakres wszystkich inwestycji komunikacyjnych w tym i dróg rowerowych musi wynikać z ustaleń obowiązującego na danym terenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obecnie obowiązujący na obszarze naszej dzielnicy miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy zatwierdzony Uchwałą Nr XXXV/199/92 z dnia 28-09-1992r. Rady m. st. Warszawy nie precyzuje tej sfery komunikacji. Opracowywane obecnie m.p.z.p. dla poszczególnych rejonów naszej dzielnicy uwzględniają przebiegi przyszłych dróg rowerowych. Zatwierdzenie tych planów pozwoli na podjęcie działań inwestycyjnych zmierzających do realizacji sieci dróg rowerowych. Do czasu zatwierdzenia nowych planów Urząd nie ma prawnej podstawy do opracowania projektów dróg rowerowych jak i zapewnienia odpowiednich środków finansowych niezbędnych do ich realizacji.

Zastępca Dyrektora Zarządu Dzielnicy Praga Północ Gminy Warszawa-Centrum
mgr inż. arch. Adam Jarecki