9 marca: ZM do Biura Drogownictwa

Szanowni Państwo!

W nawiązaniu do wczorajszej rozmowy telefonicznej z p. Konradem Szeligowskim uprzejmie informujemy, że za najbardziej priorytetowe uważamy następujące małe modernizacje:

- kontrapas dla rowerów na ul. Nowogrodzkiej (odc. Poznańska - E. Plater);

- kontrapas dla rowerów na ul. Podwale;

- kontrapas lub dopuszczenie dwukierunkowego ruchu rowerów na ul. Zakroczymskiej (odc. Wójtowska - Kościelna);

- kontrapas dla rowerów na ul. Oboźnej (odc. Karasia - Dynasy) i dopuszczenie dwukierunkowego ruchu rowerów na ul. Dynasy;

- połączenie ścieżki na dolnym poziomie Mostu Gdańskiego z układem drogowym po lewej stronie Wisły (z ul. Słomińskiego, ul. Zakroczymską oraz ścieżką nadwiślańską);

- wytyczenie drogi i przejazdów dla rowerów wokół placu Wilsona;

- naziemny przejazd dla rowerów przez plac na Rozdrożu (połączenie drogi dla rowerów w Al. Ujazdowskich z ciągiem pieszo-rowerowym w Al. Armii Ludowej);

- wytyczenie drogi i przejazdów dla rowerów wokół placu Konstytucji oraz połączenie z Polem Mokotowskim (np. drogą dla rowerów wzdłuż ul. Waryńskiego albo kontrapasami w ulicach Śniadeckich i Polna);

- połączenie drogi dla rowerów przy ul. Starzyńskiego z drogą dla rowerów przy ul. Odrowąża;

- wytyczenie przejazdów przez ulice poprzeczne na drodze dla rowerów przy ul. Modlińskiej;

- połączenie drogi dla rowerów przy ul. Broniewskiego z drogami dla rowerów w al. Jana Pawła II (odc. Al. Armii Krajowej - plac Grunwaldzki);

- modernizacja odcinka Obwodowego Szlaku Rowerowego wzdłuż ul. Marymonckiej od ulicy Podleśnej do Słowiańskiej i dalej koło dworca PKS Marymont do ul. Ogólnej;

- modernizacja drogi dla rowerów wzdłuż ul. Belwederskiej (odc. Bagatela - Dolna);

- uporządkowanie parkowania i połączenie istniejących odcinków dróg dla rowerów i ciągów pieszo-rowerowych w rejonie skrzyżowania Grójecka / Banacha / Bitwy Warszawskiej.

29 kwietnia: ZDM do Biura Drogownictwa

DIWI/P/728/04

dot: dróg rowerowych

W nawiązaniu do Państwa pisma znak BD/D/0717/2004 Zarząd Dróg Miejskich dokonał analizy możliwości wykonania dróg rowerowych wskazanych przez Biuro Drogownictwa proponowanych do realizacji w roku bieżącym jako priorytetowe. I tak:

1. ulice: Nowogrodzka, Podwale, Zakroczymska na odcinku Wójtowska - Kościelna, Oboźna, Dynasy są ulicami gminnymi i nie są we władaniu Zarządu Dróg Miejskich. Stowarzyszenie Zielone Mazowsze w sprawie wykonania lub modernizacji ścieżek rowerowych w obrębie powyższych ulic powinno się zwrócić do właściwych Urzędów Dzielnicowych. Powyższe dotyczy również połączenia istniejącej ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Marymonckiej z ul. Ogólną.

2. połączenie ścieżki rowerowej na dolnym poziomie Mostu Gdańskiego z ul. Słomińskiego i ul. Zakroczymską nie jest możliwe z uwagi na niedostateczną szerokość jezdni na odcinku od ul. Mickiewicza do Wybrzeża Gdańskiego.

3. wytyczenie drogi i przejazdów dla rowerów wokół Placu Wilsona będzie szczegółowo analizowane z uwagi na zagospodarowanie istniejące oraz po zakończeniu budowy stacji metra. Jednocześnie informujemy, że na ulicy Słowackiego, która będzie przebudowywana po zakończeniu budowy stacji metra A-18, projekt przewiduje budowę ścieżek rowerowych.

4. naziemny przejazd dla rowerów przez Plac Na Rozdrożu - nie ma konieczności wykonania takiego przejazdu w celu połączenia ścieżki rowerowej w Al. Ujazdowskich ciągiem pieszo-rowerowym w Al. Armii Ludowej gdyż istnieje połączenie ścieżek poprzez przejście podziemne. Wykonanie przejazdu naziemnego pogorszyłoby warunki ruchu.

5. wytyczenie drogi i przejazdów wokół Placu Konstytucji nie znajduje uzasadnienia. Zostanie natomiast wszczęta procedura zmierzająca do połączenia istniejącej ścieżki rowerowej na ul. Marszałkowskiej z Polem Mokotowskim.

6. połączenie drogi rowerowej przy ul. Starzyńskiego z drogą rowerową przy ul. Odrowąża w chwili obecnej nie jest możliwe gdyż wymaga budowy przejazdu pod wiaduktem PKP. Obecna szerokość chodnika nie pozwala na wyznaczenie drogi rowerowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. wytyczenie przejazdów przez ulice poprzeczne na drodze dla rowerów przy ul. Modlińskiej - w chwili obecnej są wytyczone przejazdy w ciągu samodzielnie istniejących dróg rowerowych. Jednocześnie nadmieniamy, że przewiduje się budowę ścieżki rowerowej przy realizacji przebudowy ul. Modlińskiej na odcinku od ul. Aluzyjnej do granicy miasta.

8. dla potrzeb:

- połączenia drogi rowerowej przy ul. Broniewskiego ze ścieżką rowerową w Al. Jana Pawła II

- modernizacji odcinka Obwodowego Szlaku Rowerowego wzdłuż ul. Marymonckiej od ul. Podleśnej do ul. Słowiańskiej

- modernizacji drogi rowerowej wzdłuż ul. Belwederskiej na odcinku Bagatela - Dolna,

- budowy drogi rowerowej wzdłuż ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r i ul. Banacha

w najbliższym czasie wszczęte zostaną procedury mające na celu realizację powyższych zadań.

Do wiadomości: Stowarzyszenie Zielone Mazowsze

Dyrektor d/s Infrastruktury
Mirosław Toboła

7 czerwca: ZM do Biura Drogownictwa

Dotyczy: pisma DIWI/P/728/04

Szanowni Państwo!

Z wielką uwagą zapoznaliśmy się z odpowiedzią Zarządu Dróg Miejskich na pismo w sprawie priorytetowych inwestycji rowerowych na rok 2004. Cieszy nas zapowiedź realizacji przynajmniej niektórych z postulowanych małych modernizacji. Uważamy jednak, że niektóre punkty odpowiedzi ZDM wymagają sprostowania, rozwinięcia lub doprecyzowania. W szczególności (numeracja punktów odpowiada numeracji z pisma DIWI/P/728/04):

(1) Odnośnie zmian w organizacji ruchu na ulicach Nowogrodzkiej, Podwale, Zakroczymskiej, Oboźnej i Dynasy - prosimy o przekazanie wniosków odpowiedniemu urzędowi.

(2) Być może fakt ten umknął uwadze ZDM, ale na dolnym poziomie Mostu Gdańskiego nie ma jezdni. Dlatego uwagę o jej niewystarczającej szerokości należy uznać za bezprzedmiotową. Natomiast na terenie pasa zieleni ograniczonego ulicami Słomińskiego, Zakroczymska, Wenedów i Wybrzeże Gdańskie jest pod dostatkiem miejsca, by przeprowadzić nie jedną lecz kilkanaście ścieżek dla rowerów. W razie dalszych wątpliwości w kwestii możliwego przebiegu takiego połączenia proponujemy wspólną wizję lokalną.

(3) Wnosimy o udostępnienie projektu modernizacji ul. Słowackiego i zagospodarowania terenu nad stacją metra A-18 w terminie umożliwiającym wniesienie i uwzględnienie ewentualnych uwag.

(4) Zwracamy uwagę, że istniejące przejście podziemne nie może być traktowane jako połączenie ścieżek, gdyż skorzystanie z niego wymaga pokonania schodów. Oczywiście, możliwe byłoby jego wykorzystanie po przebudowie schodów na łagodne wjazdy o nachyleniu nie większym niż 5%, ale rozwiązaniem bardziej realistycznym wydaje nam się realizacja naziemnego przejazdu dla rowerów - zwłaszcza, że w sygnalizacji świetlnej na placu na Rozdrożu już istnieje faza, w której samochody nie jadą Al. Szucha.

(5) Prosimy o rozwinięcie wypowiedzi - co to znaczy, że wytyczenie ścieżki na placu Konstytucji nie znajduje uzasadnienia? Czy Zarząd Dróg Miejskich uważa plac Konstytucji za ulicę o ruchu uspokojonym?

(6) W tunelu pod wiaduktem PKP ruch pieszy nie jest tak intensywny, by uzasadniać budowę odrębnego tunelu dla rowerów - wystarczy oznakować istniejący tunel (szerokości ok. 4 m) jako ciąg pieszo-rowerowy. Kluczowe dla ruchu rowerowego jest za to oznakowanie przejazdów przez jezdnie (przez ul. Starzyńskiego oraz wokół ronda Żaba), uporządkowanie parkowania w rejonie wystającego narożnika budynku i poszerzenie chodnika lub budowa odcinka ścieżki między narożnikiem a przejazdem. Jednocześnie zwracamy uwagę, że modernizacja węzła Żaba i budowa przejazdu pod torami PKP realizowana była w 1999 r., w okresie obowiązywania Uchwały o tworzeniu warunków dla ruchu rowerowego. Odpowiedzialność zatem za ewentualne niewystarczające szerokości przejazdów w całości ponosi ZDM. W razie konieczności wykonywania daleko idących modernizacji, proponujemy pociągnąć do odpowiedzialności finansowej pracowników ZDM odpowiedzialnych za specyfikowanie, uzgadnianie i odbieranie projektu węzła Żaba. Obecna sytuacja - ścieżka wzdłuż niedawno modernizowanej ulicy kończąca się ślepo i ponownie pojawiająca po kilkuset metrach - jest niedopuszczalna i zwyczajnie ośmiesza zarządce drogi.

(7) Odnośnie przejazdów przez ulice poprzeczne przy ul. Modlińskiej - pan dyrektor Toboła mija się z prawdą. Brak wyznaczonych przejazdów na skrzyżowaniach z ulicami poprzecznymi - m.in. Kowalczyka, Leszczynowa, Ekspresowa, Tarasowa, wjazd i wyjazd ze stacji Statoil, Powałów, Duninów, Kołacińska, Klasyków... W większości przypadków brak też podjazdów pod krawężniki. Brak również połączenia odcinków ścieżek po stronie zachodniej (EC Żerań - Płochocińska) i wschodniej (Ekspresowa - Aluzyjna). W razie dalszej wątpliwości w tej kwestii proponujemy wspólną wizję lokalną.

(8) Cieszy nas deklaracja realizacji chociaż czterech z przedstawionej listy priorytetowych zadań. Jednocześnie wyrażamy nadzieję, że w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla projektów wyżej wymienionych odcinków uwzględnione zostaną już standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej, przekazane Urzędowi Miasta w czerwcu ub. roku, a szczegóły zarówno specyfikacji, jak i samych projektów technicznych opracowane zostaną we współpracy z organizacjami rowerowymi.

Do wiadomości:

1. Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, Warszawa