Pismo ZM-20-0885-01-MS

Do Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy

Nawiązując do ogłoszenia o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Indiry Gandhi, przesyłam następujące uwagi i wnioski:

1. Zapisy dotyczące ruchu rowerowego należy przeformułować tak, by były one zgodne z zapisami obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, jak też miały jakąkolwiek wartość semantyczną. Obecne brzmienie zapisów („ustala się prowadzenie ruchu rowerowego”) oznacza jedynie zakaz zakazywania ruchu rowerowego na ulicach, co nie wnosi żadnej wartości z punktu widzenia planowania przestrzennego. Tak ogólnikowy zapis jest też niezgodny z ustaleniami SUiKZP w zakresie systemu transportowego, które ustalają wydzieloną infrastrukturę rowerową na ul. Gandhi i Dereniowej. Studium określa ponadto rejon centrum Ursynowa jako należący do strefy śródmiejskiej (Rys. 19 – Strefy zróżnicowanych warunków obsługi komunikacyjnej). Zgodnie ze studium, jednym z wymogów zagospodarowania przestrzeni w tej strefie jest priorytet dla ruchu rowerowego, pieszego i obsługi transportem zbiorowym.

Pobieżne potraktowanie komunikacji rowerowej stoi też w sprzeczności z zapisami Strategii rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roku 2030. Również w tym dokumencie strategicznym jednoznacznie stwierdzono, że podstawą systemu transportowego we współczesnej metropolii powinna być komunikacja piesza i rowerowa, w następnej kolejności komunikacja publiczna, a na ostatnim miejscu indywidualny transport samochodowy. W tym celu konieczne jest stworzenie spójnego systemu tras rowerowych. Analogiczny zapis znajduje się w obowiązującym Planie zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego, w którym podkreślono, że transport rowerowy odgrywa szczególnie istotną rolę w Warszawie i jej obszarze funkcjonalnym.

Biorąc powyższe pod uwagę, tekst (par. 14 pkt 2) i rysunek planu należy uzupełnić o wymóg wydzielonej infrastruktury rowerowej wzdłuż al. KEN i ul. Pileckiego (obustronne drogi dla rowerów), ul. Gandhi (obustronne pasy lub drogi dla rowerów) oraz Cynamonowej i Dereniowej (jednostronna droga dla rowerów lub pasy dla rowerów). W przypadku al. KEN i ul. Gandhi, obustronna infrastruktura rowerowa jest niezbędna ze względu na znaczną szerokość pasa drogowego (50-60 m), a w przypadku KEN również wysokie natężenie ruchu samochodowego.

2. W planie słusznie zaznaczono istotne trasy komunikacji pieszej, będącej podstawą systemu transportowego w mieście. Zapisy w tym zakresie są jednak niekompletne. Plan powinien zostać uzupełniony o przejścia dla pieszych przez ulice Dereniową, Cynamonową i Gandhi na przedłużeniu wskazanych w nim głównych powiązań pieszych. Należy podkreślić, że zapisy wiążące dotyczące lokalizacji przejść dla pieszych mieszczą się w zakresie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Takie zapisy znajdują się m.in. w obowiązujących MPZP rejonu ulicy Foksal, MPZP rejonu Pałacu Kultury i Nauki czy MPZP Śródmieścia Południowego w rejonie ul. Poznańskiej. Wiążące ustalenia dot. przejść dla pieszych są kluczowe w szczególności w przypadku ścisłego centrum dzielnicy, wskazanego w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.

3. Istotne trasy komunikacji pieszej powinny zostać uzupełnione o ciąg między budynkami przewidzianymi na terenach 8.UK i 9.UKr oraz przejście dla pieszych przez ul. Gandhi na wysokości ul. Hawajskiej.

4. Istotna trasa komunikacji pieszej doprowadzona w PZP do ul. Hirszfelda powinna zostać przeprowadzona przez ulice Hirszfelda i Gandhi, tak by wskazać połączenie z jej dalszym ciągiem na północ w kierunku ul. Miklaszewskiego.

5. Minimalna szerokość głównych powiązań pieszych określona w § 14 powinna wynosić 2,5 m. Dwumetrowe chodniki są wartością minimalną dla chodników odpowiednią dla pobocznych tras pieszych, a nie głównych.

6. Plan powinien określać maksymalny przekrój ul. Gandhi jako dwie jezdnie po jednym pasie ruchu. (Analogiczne zapisy można znaleźć np. w obowiązującym MPZP rejonu ul. Foksal). Jest to istotne nie tylko ze względu na klasę lokalną ulicy i potrzebę ograniczenia na niej ruchu przelotowego (generowanego przez pobliski zjazd z drogi ekspresowej), lecz również funkcję reprezentacyjno-społeczną centrum dzielnicy. Ta druga została zaznaczona w planie w zapisach dotyczących przestrzeni wymagającej szczególnej aranżacji. Aby aranżacja ta pełniła swoje funkcje, tj. umożliwiała wykorzystanie jako przestrzeni publicznej, zachęcającej do przebywania w niej, konieczna jest ograniczenie przekroju jezdni w taki sposób, by ograniczyć rozwijanie nadmiernych prędkości i nie przyciągać nadmiernego ruchu samochodowego.

7. Zapis dot. aranżacji centrum dzielnicy (§ 5 ust. 2 pkt 2) powinien zostać uzupełniony o ustalenie wprowadzenia rozwiązań podkreślających priorytet dla ruchu rowerowego i komunikacji zbiorowej, zgodnie z zapisami SUiKZP.