ROW-07-0013-03

DO: Pan Rafał Miastowski, Członek Zarządu Dzielnicy Bielany

dotyczy: pisma UD-III-WIR/5544/GR-038/IN/1456/07 z 3 września 2007 r.[zobacz >>>]

1. Udogodnienia rowerowe w bielańskich urzędach

Dziękujemy za zapowiedź umieszczenia stojaków przed nowym ratuszem Bielan. Chcielibyśmy jednak wiedzieć, czy Zarząd rezygnuje tym samym z wykonania przechowalni rowerów w budynku ratusza i czym taką decyzję uzasadnia. Stojaki na dworze będą potrzebne (np. dla osób zostawiających rower na chwilę), ale nie wystarczające (np. podczas opadów czy dla uczestników długich, wieczornych posiedzeń rady).

W interesie społecznym szczególnie leży zachęcanie mieszkańców do odbywania krótkich podróży do urzędu na rowerze, zamiast samochodem lub pieszo. Do tego niezbędna jest możliwość bezpiecznego pozostawienia roweru w miejscu zadaszonym, a najlepiej strzeżonym i monitorowanym. Postulujemy, aby miejsca postojowe dla rowerów przewidzieć również np. w podziemnym parkingu lub holu budynku. Liczymy, że będą przydatne nie tylko dla interesantów, ale i dla części pracowników Urzędu.

Burmistrz Zbigniew Dubiel, na przykład, deklarował publicznie podczas Masy Krytycznej w maju, że jeździ na rowerze. Podobnie postępuje część radnych.

Prosimy o poinformowanie nas, czy Zarząd zbadał preferencje mieszkańców dzielnicy (finansujących budowę ratusza ze swoich podatków) odnośnie sposobu podróżowania do tego obiektu i w jaki sposób planowane rozwiązania będą odzwierciedlać te preferencje. Nie da się zaprzeczyć, że zdecydowaną większością interesantów ratusza będą osoby zamieszkałe w niewielkiej odległości od niego, rzędu 1-6 km. Użycie w tym wypadku roweru jest wygodne, optymalne czasowo, finansowo i zdrowotnie, a przy tym wpłynie na zmniejszenie emisji spalin.

Prosimy o poinformowanie, jakie rozwiązania są planowane w ratuszu w zakresie parkowania samochodów (łączna powierzchnia, liczba miejsc z podziałem na otwarte i zadaszone, planowane zasady korzystania, kontrola dostępu i zabezpieczenia).

W naszym wystąpieniu do Burmistrza pytaliśmy również, czy coś stoi na przeszkodzie, by jeszcze przy obecnych siedzibach Urzędu pojawiły się bezpieczniejsze i bardziej funkcjonalne stojaki w kształcie odwróconej litery U, jakie powszechnie uznaje się za standard? Obecne tzw. „wyrwikółki” grożą uszkodzeniem koła i ułatwiają kradzież. Prosimy, aby udzielił Pan na nie odpowiedzi. Oczekiwalibyśmy przychylnej reakcji Zarządu na postulat tak prosty i tani w realizacji. Stojaki zamontowane przy obecnych siedzibach Urzędu można w przyszłości przenieść i wykorzystać gdzie indziej, więc ich zakup jest w pełni uzasadniony.

We wrześniowym numerze „Naszych Bielan” ukazała się rozmowa z mieszkańcem dzielnicy, emerytowanym profesorem Maciejem Luniakiem poświęcona transportowi rowerowemu [zobacz >>>]. Na jego przykładzie dobitnie widać, jak duży potencjał tkwi w tej formie komunikacji na obszarach miejskich i że należy się jej wsparcie ze strony władz.

O problemie parkowania rowerów wspomina też Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy w rozdziale VIII. System transportowy: Wiele do życzenia pozostawia także stan bezpieczeństwa w ruchu rowerowym. Brak jest bezpiecznych parkingów rowerowych oraz dobrej organizacji ruchu na styku ruch rowerowy – ruch samochodowy. /.../ Prowadzenie działań promujących ruch rowerowy mogłoby doprowadzić do tego, że rower stałby się alternatywą dla dłuższych podróży pieszych oraz krótszych komunikacją zbiorową lub samochodem.

Mieszkańcy Bielan mają chyba prawo oczekiwać od władz swojej dzielnicy postrzegania roweru jako środka transportu i faktycznego wspierania jego rozwoju. Trudno o lepszą okazję do tego niż budowa od podstaw nowego ratusza, w którym wiele można dostosować do potrzeb rowerzystów. Dbałość o te potrzeby ze strony Zarządu Dzielnicy naprawdę nie może ograniczać się do zorganizowania raz w roku rozrywkowego pikniku rowerowego dla dzieci.

Apelujemy do Zarządu Dzielnicy o zorganizowanie spotkania konsultacyjnego, na którym wszyscy zainteresowani będą mogli poznać dokładniej założenia projektowe nowego ratusza i wnieść uwagi. Racjonalniej i taniej jest poprawiać projekt, niż później korygować i dostosowywać do potrzeb coś już wykonanego.

2. Sytuacja na ul. Nocznickiego

Dziękujemy za zapowiedź obniżenia nieprzepisowo wysokich progów na ścieżce rowerowej przy ul. Nocznickiego. Jedyne zastrzeżenie może budzić zapowiedź, że uskok zostanie przebudowany do wysokości ok 1 cm. Uskoków w ogóle nie powinno być, a okazję przebudowy należałoby wykorzystać do ich całkowitego zniwelowania, a nie celowego formowania maksymalnej dopuszczalnej wysokości. Liczymy, że tak się stanie.

Prosimy o poinformowanie nas o terminie odbioru tych prac, aby przedstawiciele Stowarzyszenia mogli wziąć w nim udział. Prosimy też o poinformowanie, czy prac tych dokona wykonawca w ramach rękojmi, a jeśli nie, jakie będą koszty i kto je poniesie.

Przy okazji prosimy o wyjaśnienie, w jakim celu przy przejściu dla pieszych przez ulicę Nocznickiego, na wys. ul. Gajcego wykonano latem tego roku utwardzony łącznik między ciągiem pieszym a drogą rowerową. [zobacz >>>]

Czy ten odcinek ma umożliwiać pieszym wchodzenie na drogę rowerową? Czy rowerzystom wjazd na przejście dla pieszych? Oba te zachowania są niezgodne z prawem, a utwardzony łącznik stanowi oczywistą zachętę do łamania przepisów. Prosimy o informację, czy rozwiązanie to zaakceptował Inżynier Ruchu, a jeśli tak – o przekazanie odpowiedniej opinii komunikacyjnej.

Wiemy, że w/w łącznik znajduje się w miejscu powstałego wcześniej przedeptu. Prosimy więc o wyjaśnienie, czy w fazie projektowania układu komunikacyjnego ulicy Nocznickiego projektant i Inwestor zastanawiali się nad optymalnym z punktu widzenia ergonomii i bezpieczeństwa rozmieszczeniem ciągów dla poszczególnych rodzajów ruchu? Jakie różne warianty rozważano? Jak szacowano ruch na poszczególnych ciągach, wzajemny wpływ, kolizyjność? Czy brano pod uwagę prowadzenie ruchu rowerowego na zasadach ogólnych w jezdni, skoro w Studium UiKZP nowy, wschodni odcinek ulicy Nocznickiego ma niską klasę lokalnej drogi gminnej, bez przedłużenia do Marymonckiej, a także jest to ulica o ruchu uspokojonym, objęta strefą tempo 30? Czy decydując się na realizację projektu ul. Nocznickiego Inwestor uważał go za zgodny z potrzebami i prawidłowościami ruchu?

Do wiadomości:

1. Stanisław Plewako, Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. Rozwoju Transportu Rowerowego

2. Komisja Architektury, Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Ekologii Rady Dzielnicy Bielany na ręce jej przewodniczącej p. Ilony Soji-Kozłowskiej

PS

Tak parkowaliśmy rowery w obecnym ratuszu na zakończenie kwietniowego przejazdu [zobacz >>>]. A jak będzie w nowym?

Ankieta

Nowy ratusz Bielan powstaje na rogu ul. Żeromskiego i Jarzębskiego. Prosimy mieszkańców tej dzielnicy o  udzielenie odpowiedzi na kilka krótkich pytań w nieformalnym mini sondażu dotyczącym dojazdu do tego obiektu, pod poniższym odsyłaczem [zobacz >>>]

Uwaga

Ponieważ jeden z respondentów dodał w uwadze I tak nie zrobicie tych udogodnień, tylko ściemniacie, wyjaśniamy dla porządku, że ZM nie jest inwestorem budowy w/w nowego ratusza, więc istotnie "nie zrobi tych udogodnień", bo niby jak? Ich powstanie tak naprawdę zależy od nas wszystkich. Jedno pismo Stowarzyszenia nie zrobiło (jak widać z odpowiedzi na nie) zbyt dużego wrażenia na Zarządzie Dzielnicy. Może potrzebnych jest więcej głosów od mieszkańców?