BD-BR-MUT-5547-3-1-08

Warszawa, 15 grudnia 2008 r.

Do: Zbigniew Dubiel
Burmistrz Dzielnicy Bielany

W nawiązaniu do pisma Pana Marka Słonia [zobacz >>>] z dn. 14 grudnia 2008 r., przesłanego pocztą elektroniczną, oraz do pisma UD-III-BIE-WIR-2151/08 Urzędu Dzielnicy Bielany z dnia 26.11.2008 r, skierowanego do Pana Jacka Wojciechowicza, Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy, uprzejmie informuję, że:

zgodnie z §2, ppkt a) Zarządzenia Nr 380/2007 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie tworzenia korzystnych warunków dla komunikacji rowerowej, (...) należy uwzględniać potrzeby ruchu rowerowego w zakresie: a) lokalizowania przy obiektach użyteczności publicznej parkingów rowerowych lub stojaków dla rowerów.

Jednocześnie pragnę poinformować, że Normatyw Parkingowy, przygotowany przez Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy zaleca, aby miejsca do parkowania rowerów przy instytucjach użyteczności publicznej stanowiły minimum 10% miejsc dla samochodów.

W związku z powyższym proponuję, aby Dzielnica Bielany wyznaczyła miejsca do parkowania rowerów i zainstalowała stojaki rowerowe typu zalecanego przez Wydział Transportu Rowerowego i Komunikacji Pieszej BDiK (model typu odwrócone "U") w pobliżu wejścia do WOMu (podobnie, jak zostało to wykonane przed Urzędami Dzielnic Bemowo i Praga Południe oraz Śródmieście), oraz zainstalowała urządzenia do parkowania rowerów na parkingu dla pracowników - stojaki typu odwrócone "U", lub wieszaki do rowerów, podobne do zainstalowanych w Biurze Drogownictwa i Komunikacji (zdjęcie w załączeniu).

Jednocześnie informuję, że przeprowadzenie działań mających na celu instalację poprawnie umieszczonych stojaków rowerowych na obecnym etapie budowy Urzędu Dzielnicy będzie korzystniejsze ekonomicznie, niż konieczność dokonania tych prac po ukończeniu budowy i oddaniu budynku do użytku.

Mieczysław Reksnis
Dyrektor Biura Drogownictwa i Komunikacji

w załączeniu:
1. Zdjęcie parkingu dla pracowników w Biurze Drogownictwa i Komunikacji

do wiadomości:
1. a/a
2. Pan Jacek Wojciechowicz, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy
3. Pan Marek Słoń

BD-BR-MUT-5547-1-1-09

Warszawa, 2 lutego 2009 r.

Do: Zbigniew Dubiel
Burmistrz Dzielnicy Bielany

W nawiązaniu do Pańskiej odpowiedzi z dn. 26.11.2008 r. (znak UD-III-BIE-WIR-2151/08) na pismo Stowarzyszenia Zielone Mazowsze w sprawie lokalizacji parkingów rowerowych na terenie budowanego obecnie Urzędu Dzielnicy Bielany, cytuję: ,,Z przykrością stwierdzam, że nie ma możliwości zlokalizowania stanowisk postojowych dla rowerów wewnątrz budynku, ze względu na kolizję z ruchem pieszym oraz konieczność zagospodarowania holów na parterze na potrzeby obsługi interesantów. Nie widzę również możliwości lokalizowania stanowisk dla rowerów przed wejściami do budynków ze względu na kolizję z pieszym'', oraz analogicznego stanowiska przyjętego wobec pisma Wydziału Transportu Rowerowego i Komunikacji Pieszej BDiK z dn. 15.12.2008 (znak BD-BR-MUT-5547-3-1-08), uprzejmie proszę o dostarczenie do Wydziału Transportu Rowerowego i Komunikacji Pieszej BDiK kopii planów budynku Urzędu Dzielnicy Bielany wraz z otoczeniem, co pozwoli na przeprowadzenie analizy obiektu (z udziałem architekta) i umożliwi zaproponowanie najkorzystniejszych użytkowo lokalizacji stojaków.

Jednocześnie proponuję, aby po zapoznaniu się z pianami, przedstawiciele Wydziału Transportu Rowerowego i Komunikacji Pieszej BDiK przeprowadzili wizję lokalną na terenie budowanego Urzędu Dzielnicy Bielany, aby skonfrontować wnioski z analizy planów z sytuacją w terenie, w celu wyboru najkorzystniejszej lokalizacji stojaków.

Mam nadzieję, że pomoc Wydziału Transportu Rowerowego i Komunikacji Pieszej BDiK umożliwi zaplanowanie na terenie Urzędu Dzielnicy Bielany miejsc do czasowego, jak i całodziennego parkowania rowerów tak, aby zostały spełnione warunki zalecane Zarządzeniem Nr 380/2007 [zobacz >>>] Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 25.04.2007 w sprawie tworzenia korzystnych warunków dla komunikacji rowerowej, jak i przez Normatyw Parkingowy BDiK.

Janusz Galas
p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Drogownictwa i Komunikacji

do wiadomości:
1. a/a
2. Pan Jacek Wojciechowicz, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy
3. Pani Karolina Malczyk, Doradca Prezydenta m.st. Warszawy ds. Społecznych

UD-III-WAG-ZŻU-0732-8-2-09

Warszawa, dnia 11.02.2009r.

Do: Pan Janusz Galas
p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Drogownictwa i Komunikacji
Inżynier Ruchu m.st. Warszawy

Dziękuję za zainteresowanie lokalizacją parkingów rowerowych na terenie nowego Urzędu Dzielnicy, ale nie widzę potrzeby nadużywania Państwa cennego czasu. Analiza obiektu (z udziałem architekta) została przeprowadzona i wskazaliśmy "najkorzystniejsze użytkowo lokalizacje stojaków" [zobacz >>>].

Zaproponowane przez nas usytuowanie stojaków na rowery zapewni najlepsze ich wykorzystanie i umożliwi rowerzystom dostęp do obiektu nie tylko w godzinach pracy Urzędu, o czym napisałem w znanym Panu piśmie nr UD-III-BIE-WIR-2151/08 z dnia 26.11.2008r. w sprawie przechowywania rowerów w budynku nowego Ratusza bielańskiego. Nad bezpieczeństwem rowerów czuwać będą kamery monitorujące teren zewnętrzny.

Stojaki na rowery pracowników zostaną zainstalowane w garażu podziemnym w ilości zapewniającej całkowite pokrycie potrzeb pracowników.

Warunki zalecane Zarządzeniem 380/2007 Prezydenta m.st. Warszawy (§ 2a) zostały całkowicie spełnione; do normatywu parkingowego BDiK odniesiemy się po przyjęciu takowego.

Zbigniew Dubiel
Burmistrz Dzielnicy Bielany

Od redakcji

Karygodną jest postawa burmistrza, który nie kryjąc lekceważenia dla nadawców puścił mimo uszu dwa pisma Biura Drogownictwa i Komunikacji, a potem niczym wnuczek, który na złość babci odmraża sobie uszy, wydał ponad trzydzieści jeden tysięcy złotych na tzw. wiatę rowerową, która nie spełnia nawet podstawowych wymogów [zobacz >>>]. Między wnuczkiem a nadąsanym panem burmistrzem jest jednak pewna różnica - pierwszy odczuje ból na własnej skórze, drugi - nie poniesie żadnych konsekwencji a za jego widzimisię zapłacą podatnicy.

Bardzo wybiórczo pan burmistrz traktuje zarządzenie Prezydenta Warszawy. Oprócz § 2 zawiera ono też § 4 nakazujący przy przygotowywaniu konkretnych rozwiązań włączać do opiniowania grupy użytkowników rowerów, zorganizowane w stowarzyszenia posiadające w swoich celach promocję używania roweru w mieście. Tego obowiązku p. Dubiel i podlegli mu urzędnicy nie dopełnili, mimo że mieli i pełną świadomość tego, i pełne usta obietnic [zobacz >>>] [zobacz >>>]. Jednak cóż znaczą obietnice dla rządzących Bielanami... [zobacz >>>]

Skan kopii pism wrzutnia.fz.eco.pl/ratuszbielan/bdik2bny_ratusz_stojaki_2009-02-18.pdf