Skróty i niektóre wytłuszczenia od redakcji, kursywą oznaczono późniejsze adnotacje ręczne. Oprócz n/w decyzji 228/2000 wydano drugą, analogiczną nr 227/2000 dla drugiego fragmentu terenu.

Kwiecień 2000 - decyzja dla ścieżki rowerowej

Burmistrz Gminy Warszawa - Bielany

PWA-II-733/287/869/2000/AO

Warszawa, dn. 12.04.2000r.

DECYZJA NR 87/2000
O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

(...) po rozpatrzeniu wniosku Inwestora - Wydziału Ochrony i Kształtowania Środowiska, Urzędu Gminy Warszawa - Bielany z dnia 24.02.2000r.
- w oparciu o ustalenia Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego m. st. Warszawy (...)

USTALAM

warunki zabudowy i zagospodarowania terenu inwestycji budowlanej - polegającej na budowie ścieżki rowerowej od Ul. Marymonckiej w ciągu ulic: Podczaszyńskiego, Perzyńskiego, Rudnickiego i Kochanowskiego oraz rozbudowa sygnalizacji świetlnej w rejonie skrzyżowania Ul Marymonckiej (...).

1. Opis inwestycji (...)

1.2. Istniejące zagospodarowanie terenu. Istniejące zagospodarowanie terenu stanowią linie rozgraniczające istniejących ulic : od ul. Marymonckiej przez Podczaszyńskiego, Perzyńskiego, Rudnickiego i Kochanowskiego

1.3. Przewidywane zagospodarowanie terenu / podane przez inwestora /.

Realizacja dwukierunkowej ścieżki rowerowej w istniejącym układzie drogowym (linie rozgraniczające ulic). Przebieg wyznaczono po nawierzchniach chodników oraz częściowo po terenach zielonych. Nawierzchnia bitumiczna oraz z kostki betonowej, częściowo rozbieralna, obrzeża betonowe ( szer. 2 - 2,5 m, dł. ca. 2,5 km), odwodnienie powierzchniowe.

W związku z realizacją ścieżki rowerowej na jej skrzyżowaniu z ul. Marymoncką przewiduje rozbudowa sygnalizacji świetlnej.

2. Ustalenia wynikające z miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego M. St. Warszawy.

2.1. Zgodnie z obowiązującym planem przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem MU-32 o funkcji mieszkaniowo - usługowej oraz w liniach rozgraniczających ulic : Marymonckiej, Podczaszyńskiego, Perzyńskiego, Rudnickiego i Kochanowskiego. (...)

2.4. Ustalenia ogólne dot. systemu drogowego.

A. Plan ustala przebiegi i przeznaczenie terenu dla istniejących i następujących projektowanych tras i ulic:
- ulic głównych obszarowych - kl. Go / ul.Marymoncka, /
- ulic zbiorczych obszarowych - / ul.Podczaszyńskiego, ul.Perzyńskiego, /
- ulic lokalnych - / ul.Kochanowskiego /

B. Plan zaleca kształtowanie systemu komunikacji rowerowej w mieście w oparciu o układ drogowy i układ terenów otwartych.
- elementu układu komunikacyjnego
- elementu systemu rekreacji.

(...)

4. Warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji.

(...)

4.2. Z D M - Opinia komunikacyjna PR /487/2000 z dnia 4.03.2000r.
Zarząd Dróg Miejskich informuje że, uzgadnia przedstawiony projekt ścieżki rowerowej pod następującymi warunkami:
- przejście ścieżki przez jezdnię sytuować w pobliżu przejść dla pieszych
- w rejonie skrzyżowania z sygnalizacją świetlną zaleca się usytuowanie od strony skrzyżowania
Projekt organizacji ruchu podlega zatwierdzeniu w tutejszym Zarządzie.

(...)

Z up. Burmistrza
mgr inż. Jarosław Kaniewski
Z-ca Burmistrza

Stwierdza się, że decyzja nr 87/2000 z dnia 12.04.2000 stała się ostateczna z dniem 29.09.2000

Naczelnik Wydziału
mgr inż. arch. Michał Łukawski

Wrzesień 2000 - decyzja dla parkingów

Warszawa, dnia 6.09.2000 r.

Burmistrz Gminy Warszawa - Bielany

PWA-II-733/762/2558/2000/EM

DECYZJA NR 228/2000
O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

(...) - po rozpatrzeniu wniosku Inwestora: WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ z dnia 18 maja 2000 r. (...) USTALAM warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji budowlanej polegającej na - budowie tymczasowego - do 3 lat (na okres budowy budynku mieszkalnego przy ul. Kochanowskiego 12-14) parkingu dla samochodów osobowych wraz z przyłączem elektroenergetycznym - przewidzianej do realizacji w Gminie Warszawa-Bielany przy ulicy RUDNICKIEGO (...). l. OPIS INWESTYCJI

1.1 Stan istniejący zagospodarowania terenu z określeniem właściciela terenu

(...)

Istniejące zagospodarowanie terenu stanowi: teren niezabudowany - pas drogowy ulicy Rudnickiego.

1.2 Ogólna charakterystyka projektowanej Inwestycji Inwestor przewiduje:
- budowę tymczasowego na okres budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kochanowskiego 12-14 parkingu strzeżonego dla samochodów osobowych dla potrzeb mieszkańców osiedla,
- powierzchni ok. 1200 m2, w tym ok. 690 m2 powierzchni miejsc postojowych dla 60 stanowisk,
- wjazd na parking prostopadły z jezdni ul. Rudnickiego, wykonany z kostki brukowej,
- nawierzchnia parkingu z tłucznia,
- ogrodzenie z siatki na słupkach,
- budowa przyłącza elektroenergetycznego o mocy 6,0 kW dla potrzeb parkingu.

(...)

5. WARUNKI OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I KOMUNIKACJI

5.1 (...)

5.2 Wydział Ochrony i Kształtowania Środowiska w oparciu o ustalenia z Warszawską Spółdzielnią Mieszkaniową Osiedle Piaski podjęte 10 sierpnia 2000 r. podczas spotkania prezydium Rady Osiedla z przedstawicielami wykonawców inwestycji przy ul. Literackiej oraz Urzędu Gminy Warszawa - Bielany, w piśmie z dnia 11 sierpnia 2000 r. przy 1. dz. PWS-0717-3/53/MW/00 poinformował, że widzi możliwość wstrzymania realizacji "Projektu techniczno - realizacyjnego ścieżki rowerowej w ciągu ulic: Podczaszyńskiego - Rudnickiego - Kochanowskiego na odcinku projektowanych czasowych parkingów zamiennych w ul. Rudnickiego dla inwestycji Kochanowskiego 12-14. W/w odcinek ścieżki rowerowej może być zrealizowany po ukończeniu inwestycji Kochanowskiego 12-14.

- na okres czasowy należy przewidzieć możliwość czasowego połączenia realizowanych odcinków ścieżki rowerowej. (...)

UZASADNIENIE

Planowana inwestycja jest zgodna z Planem Ogólnym m. st. Warszawy oraz spełnia wymagania Inwestora zawarte we wniosku o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich (art. 46 ust. 2 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym). (...)

Z up. Burmistrza
mgr inż. Jarosław Kaniewski
Z-ca Burmistrza

Stwierdza się, że decyzja nr 228/2000 z dnia 6.09.2000 stała się ostateczna z dniem 2.10.2000

Naczelnik Wydziału
mgr inż. arch. Michał Łukawski

Od redakcji (2008 r.)

W drugiej decyzji czytamy o zapewnieniu Wydziału Ochrony Środowiska, że widzi możliwość wstrzymania realizacji ścieżki rowerowej, oraz że odcinek ścieżki rowerowej może być zrealizowany po ukończeniu inwestycji Kochanowskiego 12-14. Dalsze postępowanie urzędu dzielnicy wskazuje jednak, że była to tylko zasłona dymna dla całkowitego zaprzestania budowy drogi rowerowej i stopniowego przekształcenia czasowych parkingów w stałe.

Nie ważne straty dla prywaty

Z kolejnych dokumentów dotyczących tej sprawy [zobacz >>>] widać, jak bielański Urząd Dzielnicy usłużnie spełniał życzenia WSM nie bacząc zupełnie na nieracjonalność takiego postępowania, wydatki ze środków publicznych i interes społeczny stawiany niżej niż interes grupy zmotoryzowanych. Problemy z parkowaniem mają mieszkańcy wielu stołecznych osiedli, ale niewiele z nich może się pochwalić tak skutecznym rozwiązaniem, które zablokuje rozpoczętą publiczną inwestycję i narazi budżet gminy na ewidentne straty.

Czy wyjaśnień tego paradoksu nie należy szukać m.in. w posiadaniu odpowiedniego protektora - członka Rady Dzielnicy Bielany i jednocześnie Rady Nadzorczej WSM?

Skany pełnych kopii w/w dokumentów

87/2000

wrzutnia.fz.eco.pl/rowerowe/projekty/bielany2001/dec_wzizt_rudnickiego_sr_87_2000.pdf

228/2000

wrzutnia.fz.eco.pl/rowerowe/projekty/bielany2001/dec_wzizt_rudnickiego_pkg_228_2000.pdf

Pozwolenia na budowę

drogi rowerowej

wrzutnia.fz.eco.pl/rowerowe/projekty/bielany2001/pozwol_bud_sr_2001_rudnickiego.pdf

parkingów

wrzutnia.fz.eco.pl/rowerowe/projekty/bielany2001/pozwol_bud_pkg_2000_rudnickiego.pdf