BD-KR-7352-02-07 L.dz. 5726

Od: Pełnomocnik Prezydenta ds. Rozwoju Transportu Rowerowego.

Do: Szanowny Pan Jarosław Jóźwiak p.o. Zastępcy Dyrektora Gabinetu Prezydenta m.st. Warszawy.

Z zażenowaniem przyjmuję zignorowanie ustaleń dokonanych na naradzie uzgodnieniowej w Wydziale Estetyki Przestrzeni Publicznej i ustawienie stojaków rowerowych na Krakowskim Przedmieściu zgodne z pierwotnym projektem, pomimo uzgodnienia potrzeby wprowadzenia zmian.

Na spotkaniu w dniu 1 sierpnia br., byli obecni: Naczelnik Wydziału Estetyki Przestrzeni Publicznej, p. Tomasz Gamdzyk; projektant stojaków, prof. Jerzy Porębski z ASP; jeden z projektantów Krakowskiego Przedmieścia, p. Marek Sawicki z Dawos Sp. z o.o.; przedstawiciele organizacji społecznej zrzeszającej i reprezentującej interesy użytkowników rowerów - Stowarzyszenia „Zielone Mazowsze” Aleksander Buczyński i Rafał Muszczynko, oraz Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. Rozwoju Transportu Rowerowego. Uzgodniono, że ze względu na formę stojaków, uniemożliwiającą bezpieczne przypięcie roweru, wyprodukowanych bez konsultacji ze środowiskiem użytkowników, stojaki powinny zostać osadzone w dwóch rzędach. W tym momencie nie było bowiem możliwe wykonanie lub zakupienie innych, spełniających warunki zalecane dla bezpiecznego parkowania rowerów.

Zdjęcie wykonane 2.10.2007 r. na Krakowskim Przedmieściu przed Wydziałem Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego dowodzi, że zapotrzebowanie na stojaki rowerowe jest bardzo duże, a zainstalowane urządzenia nie spełniają wymogów bezpieczeństwa. Widać to na przykładzie pierwszego z przypiętych rowerów, gdzie właściciel do przypięcia wykorzystał 3-metrowy łańcuch.

W związku ze zignorowaniem opisanych wyżej ustaleń, projektantowi (Dawos Sp. z o.o.), nie biorącemu pod uwagę zaleceń Miasta, oraz przeznaczenia projektowanych elementów, Miasto nie powinno powierzać kolejnych zadań.

mgr Stanisław J. Plewako Pełnomocnik Prezydenta

W załączeniu

1. Kopia artykułu ze strony Stowarzyszenia „Zielone Mazowsze” z dn. 28 lipca br.

Do wiadomości

1. a/a

2. Pan Tomasz Gamdzyk, Naczelnik Wydziału Estetyki Przestrzeni Publicznej Urzędu Miasta

3. Pan Aleksander Buczyński, Prezes Stowarzyszenia Zielone Mazowsze

4. Zarząd Oczyszczania Miasta

5. Pan Stanisław Szweycer, Zastępca Dyrektora Biura Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy