UD Targówek do ZM 1998.12.08

RO/8054/BK/241/811/99/

dot: realizacji ścieżek rowerowych na terenie Gminy Warszawa Targówek.

Odpowiadając na pismo z dnia 18.03.1999 r. w powyższej sprawie Wydział Rozwoju i Gospodarki Komunalnej informuje, iż w ubiegłym roku opracowywany został projekt przebiegu ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kondratowicza, na odcinku: ul. Rembielińska - Park Leśny Bródno. Opracowany projekt obejmuje:

1. projekt drogowy,

2. organizację ruchu,

3. projekt sygnalizacji świetlnej,

4. projekt mostka dla trasy rowerowej nad Kanałem Bródnowskim.

Budowa tras rowerowych będzie realizowana sukcesywnie, w miarę posiadanych środków finansowych. W bieżącym roku przewidywana jest realizacja pierwszego etapu ścieżki rowerowej od ul. Rembielińskiej w kierunku ul. Chodeckiej.

Temat z ramienia Wydziału prowadzi mgr inż. Danuta Hertel, tel. 675 30 66 wew. 320.

Naczelnik Wydziału Rozwoju i Gospodarki Komunalnej
mgr inż. Waldemar Masłowski

ZM do UD Targówek 1999.06.26

Dotyczy: infrastruktury rowerowej (w nawiązaniu do pisma RO/8054/BK/241/811/99/)

Dziękujemy za dotychczas otrzymane informacje. Jeżeli to możliwe, prosimy jeszcze o wyjaśnienie następujących kwestii:

1. Jakie środki zostały zarezerwowane w tegorocznym budżecie na budowę wymienionej przez Państwa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Kondratowicza i kiedy można się spodziewać oddania do użytku pierwszego odcinka ?

2. Czy planują Państwo utworzenie ścieżek rowerowych na obecnie budowanych lub remontowanych ulicach i chodnikach (np. wzdłuż ul. Budowlanej) ?

3. Czy planują Państwo tworzenie innych niż ścieżki udogodnień dla komunikacji rowerowej, takich jak np. strefy ruchu uspokojonego, śluzy rowerowe lub dopuszczenie ruchu rowerów pod prąd na lokalnych ulicach jednokierunkowych ?

4. Jakie są Państwa zamierzenia na przyszły rok w ww. kwestiach ?

Oferujemy naszą pomoc w pracach planistycznych i projektowych. W załączeniu przesyłamy dwa ostatnie numery warszawskiego biuletynu rowerowego "Kółka Dwa". Życzymy przyjemnej lektury i prosimy o bieżące informowanie o podejmowanych przez Państwa działaniach w kierunku rozwoju i promocji komunikacji rowerowej.

UD Targówek do ZM 1999.08.09

RO/8054/BK/410/1533/99/2090

dot.: realizacji ścieżek rowerowych na terenie Gminy Warszawa Targówek.

Odpowiadając na pismo z dnia 28.06.1999r. w powyższej sprawie, Wydział Rozwoju i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Warszawa Targówek uprzejmie informuje, iż Wydział Architektury posiada 5 koncepcji przebiegu tras rowerowych przez teren Gminy Warszawa Targówek:

- ciąg Odrowąża - Wysockiego łączący Dzielnicę Pragę Pólnoc (ul. 11 Listopada) z Gminą Białołęka (ul. Marywilska),

- ciąg św. Wincentego - Kondratowicza z wjazdami do Parku Leśnego Bródno i dalej ul. Młodzieńczą do ul. Radzymińskiej,

- ciąg przebiegający w rejonie Parku Bródno i łączący:

* wschód-zachód: ul. Wysockiego poprzez ulice Poborzańska - Łabiszyńska - Kondratowicza do skrzyżowania z ul. Malborską i św. Wincentego,

* wschód-zachód: ul. Odrowąża z ul. św. Wincentego poprzez ul. Budowlaną,

* północ-południe: ul. Budowlaną z OSiR Targówek poprzez ul. Łabiszyńską.

- ciąg wzdłuż Trasy Toruńskiej łączący OSiR Targówek z północnym rejonem Parku Leśnego Bródno,

- ciąg ul. Nowo-Pratulińska - Łokietka - Blokowa i dalej wzdłuż Kanału Bródnowskiego do Trasy Toruńskiej, z wjazdem do Parku Leśnego Bródno,

a ponadto w dalszej kolejności: trasy wzdłuż ul. Radzymińskiej, Codziennej, Trasy Toruńskiej na odc. od ul. Wysockiego do OSiR oraz ul. Blokową w osiedle Elsnerów.

Gmina posiada projekty techniczne ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kondratowicza na odcinku od ul. Rembielińskiej do Parku Leśnego Bródno (wraz z budową dodatkowego mostu dla ruchu rowerowego). W roku bieżącym rozpocznie się realizacja I etapu, tj. odcinka Rembielińska - Chodecka o długości ok. 800 m. Na ten cel przyznane są środki finansowe w wysokości 240.000,00zł.

Celem zapewnienia bezpieczeństwa ruchu, Gmina w miarę możliwości, planuje realizację tras rowerowych w pasach drogowych realizowanych i projektowanych ulic, tj.:

- wzdłuż realizowanej ul. Budowlanej - istnieje możliwość usytuowanie ścieżki rowerowej,

- w projekcie technicznym ul. Blokowej na odc. od ul. Kondratowicza do ul. Warsa - ciąg pieszo-rowerowy,

- w opracowywanej koncepcji ul. Nowo-Wincentego (etap II) - rezerwa pod ciąg rowerowy,

- w opracowywanej koncepcji ul. Odrowąża na odcinku od ul. św. Wincentego do ul. Wysockiego - ciąg pieszo-rowerowy.

Realizacja tras rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż istniejących dróg będzie następowała w miarę możliwości finansowych Gminy, natomiast w nowych ulicach - wraz z ich budową.

Naczelnik Wydziału Rozwoju i Gospodarki Komunalnej
mgr inż. Waldemar Masłowski