ZDM do ZM 1998.12.17

ZDM/IO/5512/33/7027/98

W związku z wystąpieniem dotyczącym ścieżek rowerowych na obszarze m. Warszawy uprzejmie informuję, że program budowy Studenckiego Systemu Dróg Rowerowych koordynuje Wydział Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Warszawa Centrum. Dotychczas ZDM nie otrzymał oficjalnie z tegoż Wydziału ostatecznej wersji studium ścieżki rowerowej na ciągu ul. Kopińska - ul. Wawelska - Armii Ludowej rozszerzonego o tzw. sięgacze do domów akademickich Politechniki Warszawskiej zlokalizowanych w rejonie Pl. Narutowicza. O informacje na temat prac studialnych dotyczących innych odcinków SSDR proszę zwrócić się do powyższego Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego.

W kwestii budowy przez ZDM ścieżek rowerowych informuje, że opracowana została dokumentacja techniczna na ścieżki rowerowe w następujących ulicach:

- Al.Ujazdowskie odc. Plac Na Rozdrożu - Plac Trzech Krzyży (ścieżka będzie nawiązywać do istn. drogi rowerowej od ul. Agrykoli),

- ciąg ulic Towarowa - Okopowa - Słomińskiego do połączenia z istn. ścieżką wzdłuż Wisłostrady,

- Al.Jerozolimskie odc. Plac Zawiszy - Bitwy Warszawskiej 1920,

- ciąg ul.Bitwy Warszawskiej 1920 - ul.Banacha odc. Al.Jerozolimskie - Żwirki i Wigury.

Rozpoczęcie budowy powyższych ścieżek w 1999 roku uzależnione jest od uzyskania na ten cel środków finansowych. Udział w finansowaniu ścieżek rowerowych obiecała Gmina Centrum.

Ponadto w trakcie opracowywania dokumentacji technicznej jest ścieżka w ul.Żwirki i Wigury na odcinku ul.Wawelska - ul.17-go Stycznia. Opóźnienie w przygotowywaniu tejże dokumentacji wynikło z braku zgody na jej poprowadzenie ze strony Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody. W chwili obecnej prowadzone są roboty przy rozbudowie Al.Prymasa Tysiąclecia, gdzie również przewidywane jest wykonanie ścieżki rowerowej.

Zastępca Dyrektora
Inżynier Ruchu miasta stołecznego Warszawy
mgr inż. Marek Maksymienko

ZM do ZDM 1999.02.24

Szanowny Panie,

Dziękujemy za list z 17 grudnia ub.r. (nr ref. ZDM/IO/5512/33/7027/98). Zawarte w nim informacje spotkały się z żywym zainteresowaniem członków naszej organizacji i odwiedzających naszą witrynę internetową rowerzystów. Wzbudziły jednak również pewne wątpliwości.

Od dnia 25 czerwca 1996 roku obowiązuje Uchwała Nr 188/C/96 Zarządu Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie tworzenia warunków dla komunikacji rowerowej. Zobowiązuje ona Zarząd Dróg Miejskich, by:

we wszystkich opracowywanych projektach inwestycji drogowych oraz modernizacji i przebudowy dróg uwzględnić potrzeby ruchu rowerowego oraz ponownie przeanalizować i uzupełnić te projekty, które nie zapewniają warunków dla ruchu rowerowego

Według informacji udostępnionych nam przez Biuro Zarządu Miasta, w okresie obowiązywania ww. uchwały zrealizowano 22 inwestycje drogowe. W 6 przypadkach wzdłuż modernizowanej ulicy powstała samodzielna ścieżka rowerowa, w jednym podjęto próbę uspokojenia ruchu, w pozostałych 15 nie zrobiono nic. Prosimy o wyjaśnienie dlaczego nie uwzględniono potrzeb komunikacji rowerowej podczas:

1. budowy ul. Dywizjonu 303 (odcinek Radiowa - Księcia Janusza),

2. budowy Trasy AK (odc. Broniewskiego - Powązkowska),

3. budowy Al. Prymasa Tysiąclecia (odc. Górczewska - Obozowa),

4. modernizacji Al. Prymasa Tysiąclecia (odc. Rondo Zesłańców Syberyjskich - Kasprzaka),

5. modernizacji ul. Włościańskiej (odc. Broniewskiego - Słowackiego),

6. modernizacji ul. Ostrobramskiej (odc. Fieldorfa - Rodziewiczówny),

7. modernizacji ul. Radiowej (odc. Powstańców Śląskich - Dywizjonu 303),

8. modernizacji ul. Łopuszańskiej (odc. Al. Jerozolimskie - al. Krakowska),

Prosimy również o wykaz aktualnie realizowanych i przygotowywanych przez ZDM inwestycji oraz informacje w jaki sposób będą w nich uwzględnione potrzeby komunikacji rowerowej. Szczególne zainteresowanie środowiska warszawskich rowerzystów budzi rozbudowa ciągu Al. Armii Krajowej - Al. Prymasa Tysiąclecia (zwłaszcza tunel pod Dworcem Zachodnim), modernizacja ciągu ulic Dźwigowa - Globusowa, planowane poszerzenie ul. Górczewskiej, poszerzenie i przedłużenie ul. Powązkowskiej, budowa drugiej jezdni Wału Miedzeszyńskiego, modernizacja wiaduktów przy ul. Marynarskiej, Połczyńskiej i Jana Pawła II, modernizacja tzw. "Żaby", przebudowa ul. Ząbkowskiej oraz kwestia dojazdów do Trasy Świętokrzyskiej.

Chcielibyśmy także zapytać, czy jest planowane wykorzystanie innych niż budowa samodzielnych ścieżek rowerowych metod tworzenia warunków dla ruchu rowerowego ? takich jak wydzielanie pasów dla rowerów i tzw. śluz rowerowych z istniejących jezdni, uspokajanie ruchu na ulicach w centrum, lub dopuszczenie ruchu rowerów "pod prąd" na ulicach jednokierunkowych.

Dziękujemy za odpowiedź na nasze pytania. Jeżeli nie sprawi to dużego kłopotu, prosimy o przesłanie odpowiedzi również pocztą elektroniczną.

ZDM do ZM 1999.04.22

ZDM/IO/5512/33/1386/98

W związku z wystąpieniem z dnia 24.02.99 dotyczącym ścieżek rowerowych na obszarze m. st. Warszawy wyjaśniam, że w większości wymienionych przez Pana budów i modernizacji dokumentacje techniczne zostały opracowane przed 1996 rokiem, kiedy nie obowiązywała jeszcze Uchwała Nr 188/C/96 Zarządu Miasta Stołecznego Warszawy. Z kolei planowane modernizacje niektórych ulic ograniczały się jedynie do robót nawierzchniowych jezdni; w tych przypadkach również nie uwzględniano budowy ścieżek rowerowych. W obu wymienionych powyżej przypadkach budowa ścieżek rowerowych będzie przedmiotem oddzielnych dokumentacji.

Zatwierdzona dokumentacja docelowa na budowę Al. Prymasa Tysiąclecia na odc. Rondo Zesłańców Syberyjskich - ul. Obozowa przewiduje budowę ścieżki rowerowej. Ścieżka ta w rejonie Ronda Zesłańców Syberyjskich będzie łączyła się z układem ścieżek wymienionych w naszym poprzednim piśmie.

Jak dotąd nie zostało zlecone opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację ciągu ulic Dźwigowa - Globusowa. Jeśli to nastąpi, będzie również brana pod uwagę potrzeba budowy ciągu rowerowego.

Zatwierdzona dokumentacja na modernizację fragmentu ul.Górczewskiej przewiduje na odcinkach gdzie jest to możliwe, budowę ścieżki rowerowej.

Jej budowa jest również przewidziana w dokumentacji technicznej modernizacji Wału Miedzeszyńskiego oraz węzła "Żaba".

Nie przewiduje się budowy ścieżki rowerowej w ul. Ząbkowskiej. Ulica ta podlega ochronie konserwatorskiej Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Nie są tu możliwe do przeprowadzenia zmiany rodzaju nawierzchni (bruk), czy też zawężenie przekroju jezdni dla wygospodarowania miejsca na powyższą ścieżkę.

Nie przewiduje się budowy ścieżek rowerowych w ramach remontów wiaduktów w ciągu ul. Marynarskiej, Połczyńskiej i Jana Pawła II ze względu na konieczność skrócenia do niezbędnego minimum czasu prowadzenia tu robót.

Jednocześnie informuje, że ze względu na ograniczony przydział środków finansowych nie będą realizowane w bieżącym roku planowane uprzednio na 1999 rok ścieżki rowerowe, których dokumentacją techniczną dysponuje już Zarząd Dróg Miejskich (wymienione w poprzednim piśmie).

Z poważaniem

Zastępca Dyrektora
Inżynier Ruchu miasta stołecznego Warszawy
mgr inż. Marek Maksymienko

ZM do ZDM 1999.06.22

Dotyczy: realizacji uchwały ZM w sprawie tworzenia warunków dla ruchu rowerowego (w nawiązaniu do pisma ZDM/IO/5512/33/1386/98 z dnia 22.04.1999).

Szanowny Panie,

Dziękujemy za dotychczas otrzymane informacje. Nie wyczerpują one jednak tematu realizacji przez Zarząd Dróg Miejskich uchwały Zarządu Miasta Nr 188/C/96.

Ww. uchwała nakazuje "ponownie przeanalizować oraz uzupełnić te projekty, które nie zapewniają warunków dla ruchu rowerowego". Tak więc fakt opracowania dokumentacji przed 1996 rokiem nie powinien być przeszkodą w uwzględnieniu potrzeb ruchu rowerowego.

Trudno również uznać za taką przeszkodę wymienioną przez Pana "konieczność skrócenia do niezbędnego minimum czasu prowadzenia robót". Czy istnieją przesłanki techniczne uniemożliwiające wykonanie ścieżki po otwarciu ulicy dla ruchu samochodów ?

Prosimy ponownie o kompletny wykaz inwestycji drogowych realizowanych i planowanych przez Zarząd Dróg Miejskich wraz z informacją w jaki sposób poszczególne inwestycje uwzględniają potrzeby ruchu rowerowego. Wydaje nam się dziwne, że mimo zalecenia konsultacji z przedstawicielami środowisk promujących ruch rowerowy (paragraf 3 ww. uchwały), o modernizacjach ulic dowiadujemy się z prasy.

W swoim poprzednim piśmie nie wyjaśnił Pan np. czy ścieżki rowerowe powstaną podczas budowy Trasy Armii Krajowej, ciągu ulic Nowozabraniecka - Noworzeczna, rozbudowy ulic Powązkowskiej, Rudnickiego, Powstańców Śląskich, Zabranieckiej, Wóycickiego, Wirażowej i Poleczki, odbudowy ul. Arkuszowej, modernizacji Krakowskiego Przedmieścia czy ul. Obozowej.

Dziękujemy za odpowiedź.

(odpowiedzi na to pismo już nie otrzymaliśmy)