Wprowadzenie

Projektowanie bezpiecznych i użytecznych tras rowerowych to sztuka niezbyt popularna i mało znana w naszym kraju. Jednak przy dobrych chęciach jej podstawy można opanować dość szybko. Przygotowaliśmy tę broszurę, aby Ci to ułatwić. Omawia... »

Sensowna lokalizacja

Drogi dla rowerów powinny powstawać tam, gdzie są potrzebne, a nie tam, gdzie nikomu nie przeszkadzają. Wzdłuż głównych ulic z rzadko rozmieszczonymi skrzyżowaniami przydają się dwukierunkowe ścieżki po obu stronach. Jeśli ścieżkę planuje... »

Dopasowanie do warunków

Nie zawsze warto budować wydzieloną ścieżkę rowerową. Ma ona uzasadnienie na ulicach z intensywnym, szybkim ruchem samochodowym (prawy obszar na wykresie). Na ulicy o średnim natężeniu ruchu lepszym rozwiązaniem mogą być pasy dla rowerów... »

Dostępność

Ścieżka powstająca w danym terenie powinna zapewnić dojazd rowerem do wszystkich miejsc uczęszczanych przez ludzi - obsługiwać źródła i cele podróży i czynić je dostępnymi także przy pomocy roweru. Służy temu m.in. umożliwienie płynnego... »

Bezpośredniość

Ścieżka nie może zmuszać rowerzysty do nadkładania drogi. Niewskazane są np. zmiany strony ulicy, po której biegnie ścieżka; niedopuszczalne jest prowadzenie ścieżki dookoła skrzyżowania przez trzy fazy sygnalizacji świetlnej. Droga dla... »

Spójność

Niedopuszczalne są jakiekolwiek przerwy w ciągłości ścieżki, a szczególnie wymagające zejścia z roweru (np. brak przejazdu przez skrzyżowanie, schody). Rowerzysta nie powinien się zatrzymywać i zastanawiać, gdzie dalej prowadzi źle... »

Płynność ruchu

Średnia liczba zatrzymań (np. z powodu świateł lub konieczności ustąpienia pierwszeństwa) nie może przekroczyć 0,5/km, a średni czas zużyty na te zatrzymania - 15 s/km. Główne drogi rowerowe muszą mieć zapewnione pierwszeństwo nad ulicami... »

Zakręty

Prędkość projektowa powinna wynosić co najmniej 30 km/h. Promienie łuków nie powinny być mniejsze niż 20 m. W wyjątkowych przypadkach dopuszczalne są promienie nie mniejsze niż 4 m, licząc do wewnętrznej krawędzi ścieżki. Dotyczy to... »

Nawierzchnia

Zalecaną nawierzchnią jest 3 cm masy mineralno - asfaltowej, rozściełanej maszynowo, na 10 cm podbudowie z kruszywa wzmocnionego cementem. Na terenach leśnych i parkowych można stosować stabilizowaną mechanicznie nawierzchnię żwirową. Nie... »

Szerokość i skrajnia

Szerokość: co najmniej 1,5 m dla ścieżki jednokierunkowej; 2,0 m dla ścieżki dwukierunkowej; 3,0 m dla ciągów pieszo - rowerowych. Na łukach konieczne są poszerzenia co najmniej o 0,5 m. W odległości 0,5 m od krawędzi ścieżki nie powinny... »

Segregacja od ruchu samochodowego i pieszego

Ścieżki rowerowe wymagają zabezpieczenia przed wjazdem i parkowaniem samochodów. Jeżeli w pobliżu znajdują się miejsca parkingowe, należy zadbać, by nie ograniczały one widoczności. Ścieżka powinna być też oddzielona od chodnika - jeśli... »

Widoczność

W Warszawie zdecydowana większość (78%) zdarzeń drogowych z udziałem rowerzystów to zderzenia boczne z samochodami. Brak widoczności między kierowcami a rowerzystami naraża tych ostatnich na śmiertelne niebezpieczeństwo. Kiedy nie da się... »

Bezpieczne przejazdy

Przejazdy przez ulice lokalne powinny być poprowadzone grzbietem szerokich progów spowalniających ruch samochodowy lub w formie tzw. wyjazdu. Na przejazdach przez ulice zbiorcze i główne potrzebna jest warstwa kolorowej nawierzchni. Należy... »

Roboty drogowe

O rowerach należy pamiętać również w trakcie robót drogowych, nie tarasować ścieżek sprzętem czy materiałami budowlanymi, wytyczyć odpowiedni tymczasowy objazd, a potem starannie i niezwłocznie naprawić ew. zniszczenia czy ubytki... »

Podsumowanie i bibliografia

Chcielibyśmy, aby wydawanie podobnych broszur jak najszybciej okazało się zbędne dzięki poprawie nastawienia uczestników procesu inwestycyjnego obejmującego infrastrukturę rowerową. Zachęcamy więc do upowszechniania jej treści - dostępnej... »

Dodaj nowy artykuł