Do Urzędu Dzielnicy

Warszawa, dn. ...

Urząd Dzielnicy Żoliborz M. St. Warszawy

Dotyczy: modernizacji węzła drogowego w rejonie skrzyżowania ulic Gdańskiej, Potockiej, Słowackiego i Popiełuszki.

Szanowni Państwo!

W związku z prowadzonymi konsultacjami, zgłaszam następujące uwagi do planowanej przebudowy w/w węzła drogowego:

1. Uwzględnienie właściwego przebiegu dróg rowerowych we wszystkich wariantach, przy czym ich przebieg powinien gwarantować bezpieczny przejazd z prędkością projektową 30 km/h dla trasy głównej, minimalizując ryzyko kolizji z pieszymi i samochodami.

2. Wytyczenie przejazdów rowerowych przez wszystkie ulice (ramiona) planowanego węzła komunikacyjnego i utrzymanie przejść dla pieszych w poziomie jezdni.

3. Uwzględnienie ruchu rowerowego w ulicach Potockiej, Słowackiego (odcinek południowy - po obu stronach, odc. północny - po stronie parku Kaskada), Popiełuszki, Włościańskiej, Gdańskiej.

Podstawy formalne:

1. Zarządzenie nr 380/2007 Prezydenta m. st. Warszawy z dn. 25.04.2007 r. w sprawie Tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju komunikacji rowerowej;

2. Strategia Rozwoju Warszawy do 2020r i jej prorowerowe założenia;

3. Studium kierunków zagospodarowania przestrzennego, które przewiduje międzydzielnicową drogę rowerową w omawianym miejscu.

Z góry dziękuję za uwzględnianie potrzeb mieszkańców korzystających z roweru jako środka transportu, do których się zaliczam, oraz za odpowiedź na temat uwag w trybie Art. 35 KPA.

Z poważaniem

/podpis/

Do wiadomości:
Stowarzyszenie Zielone Mazowsze
ul. Nowogrodzka 46/6 00-695 Warszawa

Do ZDM ws. uzupełnienia ścieżek

Warszawa, dn. ...

Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Na podstawie Zarządzenia nr 380/2007 Prezydenta m. st. Warszawy z dn. 25.04.2007 r. w sprawie Tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju komunikacji rowerowej oraz obowiązującej „Strategii Rozwoju Warszawy do 2020 r.” uprzejmie proszę o wykonanie następujących działań na rzecz poprawy warunków komunikacji rowerowej w dzielnicy Wola

1. Oznakowanie przerwanego znakiem C-13a przejazdu przez ul Prymasa Tysiąclecia na skrzyżowaniu z Górczewską

2. Wykonanie uzupełniających się czterech przejazdów przez wszystkie jezdnie skrzyżowań, do których ścieżka rowerowa dochodzi po przeciwnych stronach i wymaga przekroczenia obu krzyżujących się ulic (przykłady Al. Prymasa - Górczewska i Wolska).

3. Uzupełnienie odcinków dróg rowerowych wzdłuż ul. Górczewskiej likwidujące problem przejeżdżania przez jezdnię w poprzek tej ulicy podczas podróży wzdłuż.

Działania te poprawią spójność systemu dróg rowerowych na terenie dzielnicy, a w efekcie - bezpośredniość i bezpieczeństwo podróży rowerowych.

Z poważaniem

/podpis/

Do wiadomości:
Stowarzyszenie Zielone Mazowsze
ul. Nowogrodzka 46/6 00-695 Warszawa

Do ZDM ws. wygrodzeń

Warszawa, 08.11.2001

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie

Szanowny Panie,

Zwracam się z wnioskiem o wygrodzenie rejonu skrzyżowania Domaniewskiej i Wołoskiej słupkami uniemożliwiającymi nielegalne parkowanie.

Uprzejmie informuję, że w wyniku źle zrealizowanej przebudowy skrzyżowania ulic Domaniewskiej i Wołoskiej, w obrębie tego skrzyżowania na ścieżce rowerowej, chodnikach oraz przejściach dla pieszych notorycznie parkują samochody osobowe, utrudniając ruch rowerowy oraz pieszy. Powyższa sytuacja powoduje znaczne ograniczenia widoczności, co stwarza wysokie zagrożenia dla pieszych i rowerzystów. Dla poprawy bezpieczeństwa niezbędne jest zastosowanie wygrodzeń fizycznie uniemożliwiających nielegalne parkowanie.

Z poważaniem,

/podpis/

Do ZDM ws. remontu ścieżki

Warszawa, dn. ...

Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Szanowni Państwo,

Wnoszę o przeprowadzenie pilnej naprawy odcinka tzw. Słonecznego Szlaku Rowerowego przy ul. Wybrzeże Helskie, tj.

1. oznakowanie brakującego przejazdu ścieżki po wschodniej stronie ul. Wybrzeże Helskie przez ul. Ratuszową;

2. remont nawierzchni wzdłuż ulicy Wybrzeże Helskie, zarówno na odcinku Most Gdański - Ratuszowa (zniszczony asfalt), jak i Ratuszowa - Al. Solidarności (bloki betonowe).

Zwracam uwagę, że zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie, nierówności i uskoki na drodze dla rowerów nie powinny przekraczać 1 cm. Tymczasem przy ul. Wybrzeże Helskie nierówności te przekraczają często 5 cm. Z kolei brak oznakowania przejazdu rowerowego jest sprzeczny z wymogami ciągłości i bezpieczeństwa drogi dla rowerów.

Oczekuję odpowiedzi w terminie miesiąca, zgodnie z Art. 35 KPA.

Z poważaniem,

/podpis/

Do wiadomości: Stowarzyszenie Zielone Mazowsze, ul. Nowogrodzka 46/6 00-695 Warszawa.

Do Metra

Warszawa, dn. ...

Dyrektor Metra Warszawskiego

Szanowny Panie,

Na podstawie Zarządzenia nr 380/2007 Prezydenta m. st. Warszawy z dn. 25.04.2007 r. w sprawie tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju komunikacji rowerowej oraz obowiązującej Strategii Rozwoju Warszawy do 2020 r. uprzejmie proszę o zorganizowanie na stacjach metra parkingów i przechowalni dla rowerów.

Wiem, że takie postulaty są od dawna zgłaszane zarówno do Dyrekcji Metra jak i publicznie. Mimo to nie następuje żadna poprawa w tym względzie. Proszę więc o wzięcie pod uwagę następujących argumentów:

Możliwość bezpiecznego pozostawienia roweru na stacji pozwoli skorzystać z metra znacznie większej liczbie osób, co bezpośrednio przełoży się m.in. na zmniejszenie ruchu samochodów prywatnych. Poprawi dostępność i użyteczność tego środka transportu, co jest szczególnie istotne, ponieważ tylko nieliczni pasażerowie mieszkają czy pracują przy samej stacji. Pozostałym właśnie rower może doskonale przybliżyć podziemną kolej, a tym samym wydatnie podnieść zyski społeczne z tej jakże kosztownej inwestycji.

Obowiązująca Strategia Rozwoju Warszawy wytycza m.in. takie cele jak stworzenie warunków do powszechnego korzystania z rowerów (spójny, liczący 900 km system dróg rowerowych, wygodny, bezpieczny i czytelny) oraz powstanie parkingów rowerowych, w szczególności przy węzłowych przystankach komunikacji i innych ważnych obiektach.

Z poważaniem

/podpis/

Do wiadomości:

1. Stanisław Plewako, Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. Rozwoju Transportu Rowerowego, ul. Solec 48, 00-382 Warszawa

2. Stowarzyszenie Zielone Mazowsze, ul. Nowogrodzka 46/6 00-695 Warszawa

Do: Komisji Rady Dzielnicy Bielany

Dotyczy: komunikacji rowerowej na terenie Dzielnicy Bielany

Szanowni Państwo!

Doceniając dotychczasowe starania i działania Komisji na rzecz poprawy komunikacji rowerowej na terenie Dzielnicy Bielany (np. przejazd techniczny ścieżkami rowerowymi w którym brałem udział i uchwałę Rady) zwracam się z prośbą aby Komisja nadal uwzględniała w swych działaniach tę ważną tematykę. Postuluję skierowanie do odpowiednich władz miasta i/lub dzielnicy następujących sugestii:

1. Stworzenie w nowym ratuszu Dzielnicy Bielany warunków do bezpiecznego i wygodnego przechowywania rowerów (strzeżonej i zadaszonej przechowalni dla przebywających dłużej i stojaków na dworze dla krótkich wizyt). To z pewnością zachęci mieszkańców do poruszania rowerem zmniejszając jednocześnie zapotrzebowanie na miejsca parkingowe dla osób przyjeżdżających samochodem.

2. Jak najszybsze podjęcie prac nad stworzeniem wygodnej i bezpiecznej drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Kasprowicza, w ramach jej przebudowy związanej z metrem. W szczególności należy pamiętać o należytym wykonaniu przejazdów przez ulice (oznakowanie, brak uskoków, słupów i słupków w ramach ścieżki i jej skrajni, odgraniczanie od okolicznych przystanków autobusowych tak, aby pieszy nie był narażony na bezpośrednie wtargnięcie pod koła roweru).

3. Stworzenie na stacjach metra warunków do bezpiecznego przechowywania rowerów (strzeżonej i zadaszonej przechowalni)

4. Uruchomienie sygnalizacji w ciągu ścieżki rowerowej wzdłuż ulic: Podczaszyńskiego, Perzyńskiego, Rudnickiego. Proszę również o wyjaśnienie, dlaczego nie działa ona od pięciu lat.

5. Dokończenie planowanej ścieżki rowerowej po południowej stronie ul. Rudnickiego.

6. Wykonanie połączenia (przejazdów) ścieżek rowerowych wzdłuż ulic Broniewskiego, Rudnickiego, Kochanowskiego (po obu stronach ul. Rudnickiego).

7. Dostosowane do ruchu rowerowego wschodniej strony ul. Marymonckiej jako dogodnego połączenia z Żoliborzem i Centrum miasta.

8. Wykonanie poprawek uskoków i krawężników postulowanych już w kwietniu podczas wspomnianego przejazdu, ale niestety nadal nie zrealizowanych.

9. Wykonanie słupków zapobiegających nielegalnemu parkowaniu na ul. Podleśnej i w innych miejscach, gdzie występują tego typu zagrożenia i utrudnienia.

10. Poprawa dojazdu jaką przyniesie dopuszczenie ruchu rowerowego pod prąd lokalnych ulic jednokierunkowych, co na Bielanach jest w wielu miejscach możliwe i będzie bardzo pomocne.

Uważam, że temat komunikacji rowerowej na terenie Dzielnicy Bielany jest na tyle przyszłościowy i ważny dla jakości życia mieszkańców, zdrowia, środowiska i bezpieczeństwa, że w strukturach Urzędu powinna się znaleźć specjalna komórka lub chociaż stanowisko osoby nadzorującej te działania i za nie odpowiedzialnej. Należy też przewidzieć w budżecie dzielnicy więcej środków na poprawę warunków komunikacji rowerowej. Proszę Komisję i całą Radę o podjęcie starań w tym zakresie.

Z poważaniem,

/podpis/

Do wiadomości:
Stowarzyszenie Zielone Mazowsze
ul. Nowogrodzka 46/6 00-695 Warszawa

Zobacz także

Inne pisma ZM: [zobacz >>>]

Pisma Grupy Lokalnej Białołęka WMK: www.bialoleka.masa.waw.pl/pisma.htm

Pisma Legionowskiej Masy Krytycznej: www.legionowo.masa.waw.pl/pisma.htm